Додаток N1 до Постанови N9
Установчого з’їзду Партії промисловців і підприємців України
від 9.02.2000р.

ПРОГРАМА
партії промисловців і підприємців України

м. Київ - 2000 p.

1. Преамбула

Ми, громадяни незалежної України, промисловці і підприємці, люди діла, які знають не лише "що", але і "як" робити, що підтверджується створеними, збереженими і відродженими підприємствами та робочими місцями, кому небайдужа доля Вітчизни, її великого, талановитого, працелюбного Народу, хто пройнятий прагненням зробити наше суспільство заможним і високорозвиненим, таким, що посяде гідне місце в світовій цивілізації, реалізуючи, згідно Конституції України, демократичні права її громадян, урочисто заявляємо про створення Партії промисловців і підприємців України та пропонуємо цю Програму.

Розвиток соціально-економічних і політичних процесів в Україні, процеси глобалізації, що відбуваються у світі, вимагають радикального посилення впливу вітчизняних виробників на всі сфери життя суспільства та Держави. Аналіз ситуації, що склалася, засвідчує, що ми не лише виявилися відкинутими за багатьма показниками на 30-40 років назад, але й ризикуємо назавжди і безповоротно скотитись на позиції слаборозвиненої, відсталої країни.

Партія вважає, що тільки прискорений розвиток вітчизняного виробництва дозволить нашій країні вийти з глибокої економічної, соціальної та політичної кризи, вийти на траєкторію сталого зростання, створити надійну базу для піднесення добробуту населення, розвитку науки та культури, всіх сфер життєдіяльності Нації, успішного інтегрування до світового економічного простору.

Тільки потужна, процвітаюча вітчизняна економіка, орієнтована на інтереси та потреби власного народу, здатна гарантувати територіальну цілісність, незалежність, економічну й геополітичну безпеку української держави, гідне її місце у світовому співтоваристві.

Попереднє десятиріччя соціально-економічних перетворень в Україні не призвело до створення ефективно діючої ринкової економіки. Замість цього виникло суспільство із пануванням капіталу олігархічного типу, який базується на концентрації власності в руках невеликої групи людей, тісно пов’язаної з державною владою, які отримують надприбутки, претендують на монополію та тотальний контроль у сферах як економіки, так і духовного життя.

Основний тягар наслідків цих перетворень покладено на плечі широкого загалу. Перед народом України постала проблема фізичного виживання; процеси скорочення чисельності населення Держави, погіршення його демографічної структури набувають загрозливого характеру. За роки незалежності Україна втратила близько 3 млн. своїх громадян і, за основними показниками природних змін населення, опинилася позаду не тільки країн Заходу, але й республік колишнього СРСР. За рівнем народжуваності вона посідає передостаннє місце серед країн Європи, за смертністю населення – друге.

Спостерігається масове відчуження громадян від Держави, втрата довіри до влади, падіння її авторитету та спроможності демократичного керування країною.

Партія вважає, що сьогодні єдиною соціальною силою, яка має почуття відповідальності, бажання, сили та організаційні можливості зупинити негативні процеси й відродити Україну, створити ефективну, конкурентноспроможну, соціально орієнтовану ринкову економічну систему та утвердити на цій основі громадянське, соціально орієнтоване, демократичне суспільство, є вітчизняні промисловці та підприємці. Це люди, які не тільки глибоко усвідомили нерозривність своїх інтересів та цілей з інтересами українського суспільства і Держави, але й навчилися реалізовувати це розуміння на практиці.

Вони є гарантом соціального миру і спокою, незворотності процесів реформування суспільства та успішного подолання існуючих труднощів, оскільки складають основу середнього класу - провідного класу сучасності, який є становим хребтом стабільного громадянського і демократичного суспільства.

Ми працюємо в інтересах українського народу. Для нас найбільшою і найважливішою цінністю є Людина та її пріоритети – Батьківщина, Сім’я, Праця, Добробут, Духовність, суспільна Солідарність, спадкоємність Минулого і Майбутнього. Ми спроможні забезпечити надійний соціальний захист для тих, хто, з об’єктивних причин, не здатний самостійно забезпечити собі гідне проживання.

Мета партії - зупинивши спад виробництва, зберігши промислові потужності, науково-виробничий потенціал, людські ресурси, - покласти край системній кризі в країні, вивести її в перший ряд розвинутих держав світу.

Засобом для реалізації цієї мети Партія вважає завоювання домінуючих позицій у структурах законодавчої та виконавчої влади Держави, взяття на себе та реалізацію владної відповідальності перед Нацією та Батьківщиною.

У припиненні скорочення народонаселення та збереженні людського потенціалу України Партія вбачає один із провідних напрямків своєї діяльності. Для цього вона відкрита до співпраці з усіма прогресивними політичними та суспільними силами.

Людям праці – робітникам і селянам, вчителям і медикам, науковцям і діячам мистецтва, службовцям і військовим, промисловцям і підприємцям, усім, кому не байдужа доля України, ми пропонуємо чітку програму відродження нашої країни.

Наша Програма – це програма реального виходу з кризи, бачення шляхів відродження України. У членів партії є багатий досвід управління підприємствами, резерв високопрофесійних кадрів для роботи в законодавчих та виконавчих органах влади.

Ідеологія партії виражає інтереси людей, які хочуть і вміють працювати на себе, свою родину, на благо кожного громадянина і суспільства в цілому. Ми працюємо і готові до конкретних дій.

Оцінка ситуації в україні та цілі партії

Всупереч масовому очікуванню позитивних змін, сподіванням на безпечний мінімум суспільної стабільності та гарантії необоротності реформ, прогноз на 2000 рік залишається невтішним. Вже сьогодні ми маємо неприйнятний бюджет, неефективну роботу Верховної Ради; посилюється соціальна та політична напруженість, катастрофічно зростають зовнішні та внутрішні борги держави, загострюється проблема узгодження намірів кредиторів та інвесторів з необхідністю забезпечення надійного соціального захисту населення.

Превалювання корпоративних, кланових інтересів над національними інтересами Держави та соціальними потребами народу не лише вичерпує і без того вкрай необхідний та обмежений ліміт часу на рішучі, економічно виважені дії, але й може призвести до масштабних соціальних потрясінь і, врешті-решт, до втрати Україною державної незалежності.

За таких умов промисловці і підприємці не мають альтернативи створенню власної політичної партії. Ми зробимо її важливою складовою політичної системи українського суспільства, потужним важелем впливу на державну владу, засобом участі у державних справах, реалізації суспільного інтересу.

Логіка політичної боротьби свідчить: якщо промисловці, маючи свій електорат, прихильників серед найбільш економічно активної та самостійної частини суспільства, а також серед молоді, не займуться політикою, політика скоро нагадає їм про себе, відправивши їх на узбіччя історичного процесу.

Партія усвідомлює рівень своєї відповідальності за долю українського народу. Тому вона виступає

Партія промисловців і підприємців ставить перед собою наступні цілі:

Партія не за повернення до "світлого минулого". Вона проти повернення до суспільства "рівних у бідності", вона – за здоровий глузд, реальний патріотизм, прагматизм та добробут Нації, кожної людини і кожної сім’ї.

Як свідчить світовий досвід, саме такий підхід дав можливість політичним і промисловим елітам індустріально розвинутих країн зберегти стабільність суспільства, спадковість влади, національну велич і, врешті-решт, свої багатства і прибутки.

Партія впевнена, що лише соціальна і правова держава здатна значною мірою вирішити проблему співвідношення економічної ефективності та соціальної справедливості, визначити межі та доцільність втручання держави в економічну сферу, створити реальні умови для забезпечення гідного життя і свободи особистості, захисту її соціально-економічних і культурних прав, стабільності розвитку суспільства, здатності політичної системи адекватно реагувати на зміни в суспільстві та на основні виклики часу.

Економічну базу соціальної держави утворює змішана економіка, що поєднує вимоги ринкової раціональності з правом особи на участь у виробництві та достатньому матеріальному забезпеченні ("солідарні ринкові відносини" та "соціальне партнерство").

Вихідні принципи ідеології класу промисловців і підприємців України базуються на тому, що багатство і пов‘язана з ним влада збільшують не лише права, але й обов’язки перед Державою та Суспільством.

Свобода, яку дають економічна незалежність володіння та користування власністю, означає і підвищену суспільну відповідальність тих, хто цією власністю володіє, в першу чергу, відповідальність перед Батьківщиною, Нацією, Майбутнім, врешті-решт, перед своїми дітьми.

І завдання партії полягає в тому, щоб таке усвідомлення зробити загальним.

Це, перш за все, відповідальність державної влади за реальну незалежність України – політичну, економічну, духовну, військову, інформаційну. Ця відповідальність неможлива без високорозвиненого почуття патріотизму.

Це - відповідальність за тих членів суспільства, які, в силу певних обставин, не здатні самостійно вирішувати економічні проблеми свого життя: сироти, вдови, старики, інваліди тощо. Вирішення цих задач неможливе без відповідного ресурсного забезпечення.

Своїм першочерговим завданням Партія проголошує негайну і найповнішу ліквідацію причин, що породжують тіньову економіку, корупцію в державному апараті, клановість, незахищеність легального бізнесу.

Держава повинна визнати помилковість тих своїх рішень, які змушують підприємців йти на порушення законів для того, щоб зберегти робочі місця і свою справу. Партія вважає принципово важливим встановлення державою прийнятих у цивілізованому світі та обов’язкових для всіх правил ведення підприємницької діяльності. Усі, хто буде їх порушувати, повинні притягатися до суворої відповідальності.

Держава не може вимагати від своїх громадян більше, ніж вона дає їм. Відповідно, той, хто чесно діє у відносинах з Державою, може розраховувати на повний і безумовний її захист і підтримку.

Поєднання інтересу українського суспільства та підприємницького класу полягає в тому, що для підприємця є об’єктивно вигідними прозорі і чесні правила ведення бізнесу, а метою – збільшення власного доходу. За таких умов, суспільство виграє від збільшення доходу кожного конкретного підприємця, оскільки через податкову систему і бюджет воно отримує кошти для задоволення власних потреб.

Партія українських промисловців і підприємців закладає в основу своєї ідеології розуміння того, що держава – це інструмент, за допомогою якого узгоджуються інтереси різних частин суспільства, підтримуються його цілісність і стабільність.

Прискорене піднесення науково-технічного потенціалу України має стартувати на основі "бюджету розвитку", спрямованого на ефективну реконструкцію і технологічне переозброєння виробництв, що забезпечить різке підвищення конкурентноспроможності продукції вітчизняних виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Партія вважає, що головним ресурсним джерелом такого бюджету є відродження національного виробництва, що становить підґрунтя для піднесення вітчизняної торгівлі, кредитно-фінансової системи, сфери послуг.

Це вимагає переходу держави до політики розумного протекціонізму та державного економічного патерналізму, а також посилення її ролі у забезпеченні та розвитку соціальної сфери.

Партія заявляє про рішуче неприйняття спрощеного, примітивного розуміння свого призначення і будь-яких спроб використати її в ролі інструменту лобіювання вузькоегоїстичних бізнес-інтересів тих, хто хотів би продовжувати політику пограбування Держави і Народу.

Ключові ідеологічні цінності партії – "реальний Патріотизм", "національний Солідаризм", "підтримка умов запуску Механізмів економічної Самоорганізації Нації", "Свобода", "Незалежність", "Честь", "Гідність", "Служіння Народові і Державі".

Ключові ідеологічні орієнтири партії:

Україна потребує Відродження. І очолити процес може лише об’єднаний партією підприємницький клас, який спиратиметься на авторитет, мудрість народу та могутність української держави.

2. СТРАТЕГІЯ ПАРТІЇ

Стратегія партії визначає ключові напрямки діяльності для досягнення програмних політичних цілей.

2.1 ПЕРШИЙ ЕТАП – ВХОДЖЕННЯ У ВЛАДУ

Цей етап передбачає реалізацію комплексу заходів та завдань, які дозволять Партії прийти до влади конституційними парламентськими засобами.

Забезпеченнязагальнонаціональної підтримки та завоювання довіри українського народу.

Народ втомився від матеріальних негараздів, демагогічної балаканини, непослідовності в намірах, діях та політиканстві можновладців. Партія промисловців і підприємців звертається до народу з конкретними справами, планами та намірами.

Тільки філософія "конкретних справ" дозволить Партії посісти гідне місце в політичній системі українського суспільства та завоювати довіру народу.

Таким "пакетом конкретних справ" Партія переконує громадян у тому, що вона здатна не лише запропонувати, але й реалізувати заходи для подолання кризи у виробничій сфері та стимулювати зростання виробництва. Саме на цій основі можливе справжнє відродження України.

Партія вважає за необхідне залучати до обговорення цього пакету представників ідеологічно близьких політичних та громадських організацій, органів влади та громадськості, проводити широкі громадські слухання з найбільш важливих питань організації суспільного життя.

З метою надання конкретної підтримки рядовим підприємцям і промисловцям, молоді, представникам соціально незахищених верств населення (безробітним, інвалідам, сиротам, багатодітним, ветеранам війни і праці, "чорнобильцям" тощо) Партія створюватиме на базі своїх осередків громадські приймальні, в яких усі бажаючі зможуть отримати консультативну, правову та інші види допомоги.

Збереження надбань українського народу.

Мета партії – зберегти віками накопичені багатства українського народу. В першу чергу, йдеться про підтримку та розвиток духовності в усіх її проявах - народних традиціях, культурних цінностях, працелюбності та працездатності людей, відкритості, доброзичливості, покладанні на власні сили, громадському колективізмі, повазі до старших.

У ХХІ сторіччі підстави вижити мають лише ті нації і держави, які візьмуть на озброєння найновітніші досягнення науки, перетворять її не лише на засіб, але й на мету виробництва.

Україна має потужний інтелектуальний потенціал, який зараз практично не використовується і зазнає відчутних втрат. Саме він повинен стати підґрунтям розвитку національної науки, освіти, новітніх технологій та культури.

Партія визнає, що інтелект Нації – це її найбільший капітал, який вимагає до себе бережливого ставлення: постійного відтворення, примноження та якісного поліпшення.

На наше тверде переконання, інтелектуальні сили країни здатні у найближчі 5 років вивести Україну на провідні позиції в таких перспективних галузях, як генна інженерія, біотехнології, аерокосмічні технології та інформаційні процеси.

Водночас технологічний прорив є неможливим без опори на традиційні індустріальні галузі та потужності Української держави. Металургія, важке і середнє машинобудування, паливно-енергетичний та агропромисловий комплекс мають реальні підстави для відродження та гідного внеску у справу забезпечення народу України у найближчий час достойного рівня та якості життя. Партія приділятиме першочергову увагу їхнім проблемам та потребам.

Партійне будівництво.

Для доведення своєї Програми до широкого загалу Партія створює загальнонаціональну організацію, керуючись принципом - "Досягнення масової підтримки людей можливе шляхом забезпечення членства в партії лише гідних людей". У лави Партії вливаються авторитетні, шановані, принципові, нескомпрометовані громадяни, спроможні вирішувати складні та масштабні завдання, вести за собою інших.

Спираючись на такий інтелектуальний, професійний, фінансовий потенціал, вона розгортає активний пошук шляхів посилення реального впливу на діяльність органів державної влади, конструктивної співпраці з політичними союзниками, які стоять на близьких ідеологічних позиціях.

У центрі і на місцях йде формування апарату, спроможного ефективно функціонувати за складних умов становлення і утвердження Партії як впливової політичної сили.

Партія створює свою аналітичну службу, яка, за допомогою новітніх соціотехнологій, досліджує політичний простір України з виробленням практичних висновків та рекомендацій щодо вирішення актуальних проблем, здійснює пошук "точок росту", інвентаризацію ресурсного потенціалу, прогнозування можливих наслідків реформаторських дій тощо.

Враховуючи актуальність забезпечення "іміджевого супроводження" дій партії, велике значення приділяється співпраці із засобами масової інформації.

Для пропаганди і роз’яснення своїх ідей, викладення своєї позиції з проблем внутрішньої та зовнішньої політики Держави, Партія створює інформаційну систему, залучає до роботи кращі творчі сили країни і пропонує Народу свій план відродження України.

Формування кадрового потенціалу.

На цьому етапі відбувається формування тактичного і стратегічного кадрового потенціалу партії, який має відповідати стандартам партійного будівництва за сучасних політичних умов. Це одне з найскладніших питань, вирішення якого дасть можливість партії бути згуртованою та, водночас, мобільною й відповідальною силою в суспільстві. В цьому плані, Партія розробляє постійно діючу систему кадрового моніторингу, залучення потенційних функціонерів до партійної роботи, а також добору та виховання майбутніх партійних лідерів.

Важливе місце в діяльності Партії займають питання формування кадрового резерву та створення власної системи підготовки та перепідготовки кадрів та активістів. В цьому плані Партія буде приділяти особливу увагу роботі з молоддю, на яку покладаються надії та сподівання народу на краще майбутнє. Партія створює центр для підготовки кадрів, що відповідають найсучаснішим вимогам до управлінського персоналу, формуючи таким чином не лише власний резерв керівних кадрів, але й кадри для інститутів державної влади.

Робота з виборцями та завоювання їх довіри.

Орієнтуючись на майбутні виборчі кампанії, Партія ставить на чільне місце у комплексі своїх поточних стратегічних цілей і завдань проблему входження у владу.

Ставиться за мету, щоб партійні осередки та органи партії на місцях одночасно були постійно діючими виборчими штабами, метою яких, крім організації виборчих кампаній, є підготовка спеціалістів для цієї роботи та формування кадрового потенціалу для органів державної влади. Для пропагування політичних ідей, цінностей та програмних установок передбачено залучати активістів та прихильників з широких верств населення. Зусилля Партії будуть зосереджуватися на концентрації необхідних для участі у виборчих кампаніях фінансових, структурних, кадрових, аналітичних, інформаційних та іміджевих ресурсів.

Партія не форсує зростання чисельності своїх лав, однак усвідомлює, що від масової підтримки залежать її місце й авторитет у політичній системі України. Йдеться не про "загравання з народом", а про виявлення його корінних інтересів, формулювання їх у вигляді програми політичної діяльності Партії, втілення її положень у програмах Уряду та їх реалізація через делегованих до владних структур членів Партії, донесення до населення своїх позицій та отримання масової підтримки.

2.2. ДРУГИЙ ЕТАП – РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

Цей етап діяльності наступає з часу, коли Партія виконає ключове своє завдання – створення парламентської більшості та зайняття базових посад в Уряді, включення своїх кадрів до регіональних та місцевих структур влади.

Створення дієздатної парламентської більшості передбачає об’єднання та консолідацію усіх здорових політичних сил навколо Партії. Законодавча діяльність парламенту має слугувати збереженню державності та національній безпеці України, стабільності й розвитку країни, проведенню економічної та соціальної політики в інтересах громадян.

Партія буде боротися за створення Уряду, відповідального перед народом і підзвітного йому. Його дії мають бути максимально прозорі і зосереджуватись, перш за все, на відродженні та піднесенні економіки, поліпшенні стану справ у соціальній сфері.

Реалізація владної відповідальності дасть змогу подолати багаторічну інституціональну кризу в Україні і значно підвищити дієвість влади, забезпечити реальні умови для конструктивної роботи Верховної Ради, скоординованість дій законодавчої та виконавчої гілок влади, оперативний та ефективний вплив центральних і регіональних органів на процеси функціонування та розвиток усіх сфер життєдіяльності українського суспільства.

Пріоритетні стратегічні завдання партії з реалізації владної відповідальності:

Оптимізація діяльності владних структур та наведення порядку у країні.

Партія вважає, що, за нинішніх умов, найбільш прийнятною формою державного правління є президентсько-парламентська республіка.

Вона дає можливість забезпечити поєднання принципу персоніфікованої відповідальності та демократичних форм колективної самоорганізації Нації, які генетично притаманні українському народу. Значно має підвищитися потенціал Уряду в галузі прийняття політичних рішень.

Основою діяльності системи державного управління, в разі прийняття Партією на себе владної відповідальності, стануть принципи верховенства права, непрямого втручання в економічні відносини, створення сприятливих умов для розвитку ділової активності та конкуренції, реального захисту національного товаровиробництва від недобросовісної конкуренції, відвоювання внутрішнього ринку національним капіталом, активної підтримки просування вітчизняної продукції на зовнішні ринки.

Партія виступає за відкритість у політиці, громадському житті та економіці. Вона заявляє про свою підтримку тих, хто прагне працювати ефективно і, поважаючи Закон, чесно збільшувати національний продукт, створювати робочі місця, наповнювати державний та місцеві бюджети.

Оптимізація владної діяльності має охоплювати всю вертикаль та горизонталь владних структур.

Реформування адміністративних структур є однією з ключових стратегічних цілей діяльності Партії.

Основна мета таких перетворень – створення чіткої владної вертикалі, яка відповідала б за своїм рівнем завданням побудови нового українського суспільства, високорозвиненої, сучасної держави. Законодавчий перерозподіл функцій між органами державної влади, органами місцевого самоврядування дозволить істотно скоротити чисельність апарату управління, підвищити його відповідальність за доручену справу.

Державний службовець повинен служити людям і нести особисту відповідальність за результати своєї роботи.

Подальше реформування економіки країни та демократизація суспільства вимагають покінчити з чиновницьким свавіллям, зміцнювати законність і порядок, посилювати виконавчу дисципліну та відповідальність.

Партія рішуче застерігає від загрози подальшої криміналізації суспільного життя і заявляє про свою готовність до безкомпромісної боротьби з цим злом. Підприємці та промисловці життєво зацікавлені в ліквідації таких потворних явищ, як корупція та організована злочинність. Необхідно за допомогою всіх законних методів добиватися знищення соціальних та економічних причин, що їх породжують.

Для цього Партія вважає за необхідне:

Україні потрібна активна державна політика надійного забезпечення правового захисту громадян, система реалізації взаємної відповідальності Держави і громадянина, оптимальної збалансованості їх прав і обов’язків.

Формування та розвиток системи широкої політичної та соціальної підтримки Партії.

У здійсненні владної відповідальності Партія не прагне до монополії на владу. Вона відкрита до співробітництва з усіма політичними та суспільними силами, що стоять на позиціях державного патріотизму і спрямовують свої зусилля на формування соціально орієнтованої ринкової економіки, демократії, вищості загальнонаціональних інтересів над особистими.

Партія готова вступати у передвиборчі коаліції та блоки з іншими учасниками виборчого процесу, формувати політичні союзи в органах законодавчої влади з тими силами, які стоять на ідейно близьких позиціях, у відповідності до чинного законодавства України. Вона готова розділити з ними владну відповідальність.

Партія вважає одним з першочергових завдань реалізації своєї владної відповідальності - вдосконалення механізму перерозподілу повноважень між центром та регіонами в різних сферах, в першу чергу, в сфері соціальної політики. Потрібна не просто підтримка відсталих регіонів з боку держави, а пошук і впровадження ефективних механізмів економічного піднесення регіонів, що відстають у розвитку, з метою забезпечення рівних соціально-економічних умов існування всіх громадян України.

Партія готова до тісного співробітництва із структурами, що представляють інтереси регіонів та прагнуть шляхом розквіту частин досягти процвітання цілого, тобто, Української держави і суспільства.

Партія констатує недосконалість сучасної соціальної політики в Україні, яка, будучи обмеженою безсистемними спробами розробок і здійснення поодиноких заходів, за відсутності продуманої державної стратегії, приречена тільки на "залишковий" режим фінансування.

Головний пріоритет соціальної політики Партії – ЛЮДИНА. Ми - за побудову соціально стійкої державної системи, за якої держава несе відповідальність за гідне життя людей і вільний розвиток кожного члена суспільства.

Основними пріоритетами соціальної політики Партія вважає:

Партія заявляє про свою рішучість відстоювати інтереси соціально незахищених верств населення України на загальнонаціональному, регіональному та місцевих рівнях. З цією метою вона блокуватиметься з організаціями, які представляють колективний інтерес цих верств населення України.

Партія вважає одним з першочергових завдань реалізації своєї владної відповідальності вдосконалення механізму перерозподілу повноважень між центром та регіонами, насамперед у в сфері соціальної політики. Потрібна не просто державна підтримка відсталих, депресивних регіонів, а пошук і впровадження ефективних механізмів їх економічного піднесення.

Партія підтримує гасло "Сильні регіони – сильна Держава" і своїми практичними діями сприятиме його реалізації.

Забезпечення системності в реалізації владної відповідальності Партії.

Партія вважає, що реалізація через органи державної влади її програмних установок та ідеологічних засад вимагає застосування комплексного, системного, наукового підходу до стратегічного та оперативного планування діяльності Держави. Це потребує запровадження ефективного моніторингу соціальної та економічної політики, реалізації антикризових заходів в економіці на макро- та мікрорівнях, удосконалення механізмів управління нею, оцінки результатів діяльності державного апарату, керівників та управлінського персоналу державних підприємств.

Для цього Партія використовує інтелектуальний і кадровий потенціал своїх членів, творчі сили Нації, міжнародний досвід, з урахуванням особливостей національного характеру, кращих традицій минулого.

Вона формує дієву систему проведення підготовки, аналізу, наукової експертизи нормативно-регулюючих актів щодо різних сфер життєдіяльності суспільства, виступає із законодавчими ініціативами, проводить роботу з формування об’єднаного спільною метою і спільним розумінням проблем стратегічного та оперативного кадрового резерву органів державної влади.

Реалізуючи владну відповідальність, Партія прагне до формування дієвої державної підтримки інноваційних проектів, які б забезпечили технологічні прориви в економіці, підвищили конкурентноспроможність продукції українських підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках, сприяли зростанню добробуту широких верств населення, зміцненню фізичного, психічного та духовного здоров’я Нації.

3. ПОЛІТИКА ПАРТІЇ

3.1. Економічна політика.

Партія вважає, що поліпшення добробуту і якості життя громадян країни – найважливіший критерій економічних реформ.

Головним завданням економічної політики партії є суттєве підвищення загального добробуту населення України в найкоротші часові терміни. Добробут нації, в першу чергу, залежить від дієвості та ефективності національної економіки, основу людського резерву якого складають промисловці і підприємці.

Партія промисловців і підприємців України ставить за мету побудову соціально орієнтованої, відкритої ринкової економіки, головним пріоритетом якої є вітчизняне виробництво.

Партія наполягає на істотному посиленні соціальної спрямованості курсу ринкових реформ, перетворенні соціального чинника на важливий інструмент прискореного економічного зростання, досягнення в суспільстві взаєморозуміння та злагоди.

Усвідомлюючи всю складність економічної ситуації в країні, Партія пропонує науково обґрунтовану програму першочергових заходів подолання кризи та переходу до економічної стабілізації і зростання.

Для завершення побудови соціально орієнтованої ринкової економіки та створення динамічного приватного сектору, який є головним рушієм зростання, необхідні кардинальні дії у проведенні структурних реформ, досягненні критичної маси ринкових перетворень. Необхідно виправити наявні деформації у відносинах власності, забезпечити політичну підтримку і надійний державний захист прав приватної власності, інтересів ділових партнерів, інвесторів та кредиторів, удосконалити механізми приватизації для широкого залучення інвестицій в реальний сектор економіки.

За сучасних умов потрібна така реструктуризація господарства, яка сприяла б формуванню конкурентного ринкового середовища, протидіяла монополізму в будь-яких його формах і проявах, корупції та тінізації економіки, послаблювала прив’язку виробничих структур та бізнесу до територіально-адміністративних утворень, особливо в агропромисловому і паливно-енергетичному секторах, стимулювала розвиток вертикальної і горизонтальної інтеграції ринку як головного стимулюючого чинника впливу на економіку.

На нинішньому етапі економічного розвитку Україна потребує посилення державного впливу на кредитно-фінансову та банківську систему, які повинні забезпечувати, перш за все, зростаючі потреби реального сектора економіки.

Докорінного реформування потребує бюджетний процес. Бюджет повинен на ділі стати основним фінансовим документом Держави, реальним важелем її соціальної та економічної політики. В основу цього повинен бути покладений програмно-цільовий принцип. На стадії розробки та обговорення проекту бюджету повинна забезпечуватися його відкритість для підприємницьких об’єднань, громадських і політичних організацій.

У своїй економічній політиці Партія виходить з реальної ситуації у виробництві та орієнтується на такі стратегічні цілі:

У концентрованому вигляді пріоритетними напрямами діяльності Партії в соціально-економічній сфері є формування ресурсної бази реалізації її економічної політики, якісні зміни у податковій, кредитно-грошовій, експортно-імпортній, інвестиційній політиці, подолання проблеми платіжної кризи, дерегуляція підприємницької діяльності.

Ресурсна база реалізації економічної політики Партії. Стратегія "економічного ривка".

Партія вважає хибною і безперспективною політику "латання дірок". Україні життєво необхідно перейти від "тактики виживання" до "стратегії прискореного розвитку". Ми повинні зробити ривок в економіці, який, тільки один, може забезпечити вирішення стратегічного завдання – не "надолужувати", а "наздогнати" передові, економічно розвинені держави світу за такими основними показниками:

Орієнтуючись на стратегію "економічного ривка", Партія вважає за необхідне запровадження тимчасового короткотермінового (на 1,5-2 роки) режиму жорсткої економії та раціонування життєвих благ, підвищення податків та акцизів на предмети розкоші тощо для мобілізації ресурсів суспільства.

В той же час Партія вважає, що головне навантаження у цій справі повинно лягти на штучнопосередницький капітал та тих, чиї доходи більші за середні в Україні й отримані поза національного виробництва товарів та сфери послуг. Основна підтримка повинна надаватися виробникам кінцевого продукту.

Мобілізація ресурсів суспільства повинна проводитись за дотриманням суворого контролю за рівнодоступністю до них усіх суб’єктів виробництва незалежно від форми власності.

Раціонування життєвих благ повинне передбачати створення системи гарантованої підтримки соціально незахищених верств населення, для чого пропонується створити практику реалізації основного "кошику" товарів першої необхідності (10-12 позицій) для малозабезпечених за системою пільгових бонусів, а також щорічного планового зниження цін на них.

Для стимулювання добросовісної кваліфікованої праці Партія буде відстоювати практику державного стимулювання щорічного підвищення заробітної плати та купівельної спроможності працюючих громадян відповідно до зростання продуктивності праці, зменшення податкового тиску на їхні доходи.

Протягом найближчих 10 років Україна повинна, мобілізувавши суспільні ресурси, ліквідувати розрив з найрозвиненішими країнами Європи і світу у рівні технологічного розвитку та якості життя.

За деякими оцінками, ми відстали від цих країн майже на 50 років. Мобілізувавши зусилля Нації, використовуючи ефективно її духовно-інтелектуальний, творчий, науковий, промисловий потенціал, за 10 років ми повинні подолати історичну прірву у півстоліття.

Гасло Партії – "50 за 10"!

Наука як чинник незалежного розвитку України.

Провідні країни світу, рівень розвитку яких є орієнтиром для оцінки сучасного стану цивілізації, досягли високого технологічного й економічного розвитку завдяки створенню інтелектуального потенціалу. Відставання в цій сфері ставить країну в залежність від більш розвинених і може перетворити її на другорядну.

Партія вважає, що успіх реформ вирішальною мірою залежить від збереження та примноження наукового потенціалу країни, розвитку фундаментальних і прикладних досліджень. Це необхідна умова виходу національного господарства на рівень сучасних світових технологій, проведення модернізації і структурної перебудови економіки.

Завданнями Партії в сфері розвитку освіти та науки є:

Засобами промислово-підприємницької підтримки вітчизняної науки можуть стати проведення конкурсів, надання грантів та іменних премій, стажування, включаючи закордонні, та ін.

Промислово-інноваційна політика.

Промислово-інноваційна політика Партії враховує такі чинники:

Стратегічною метою промислової політики партії є створення багатогалузевого високотехнологічного промислового комплексу, який забезпечуватиме гідний рівень життя народу, економічну самодостатність і національну безпеку країни.

На сучасному етапі необхідні структурні зрушення та інноваційна модель економічного зростання. При цьому особливого значення набувають:

Реалізація цих завдань потребує застосування цільового програмного планування, тісного узгодження кожної програми з кредитно-фінансовою, податково-бюджетною, антимонопольною та зовнішньоекономічною політикою Держави.

Аграрна політика.

Партія виходить з того, що сільське господарство є ключовою, стратегічно важливою галуззю, від якої залежать економічна незалежність і продовольча безпека Держави. З урахуванням особливостей землекористування, історичних та культурних традицій регіонів України, треба забезпечити синхронність процесів фермеризації і перетворення колективних сільгосппідприємств на ефективно діючі приватні структури з акціонуванням у формі змішаних концернів, корпорацій, товариств, селянських кооперативів. Ці структури мають поєднувати виробництво, зберігання, транспортування, переробку та реалізацію продукції.

Партія вважає за необхідне поєднання персоніфікованої власності із збереженням максимальної цілісності господарсько-територіальних комплексів. Це має забезпечити ефективне використання землі й майна та розвиток соціальної сфери села.

Комплекс пов’язаних з цим завдань включає:

Удосконалення інвестиційних механізмів.

Надаючи першочергового значення широкому залученню інвестицій в реальні сектори української економіки, Партія базує свою позицію в галузі інвестиційної політики на:

Для досягнення зазначених цілей пропонуються такі заходи:

Експортно-імпортна політика.

У цій сфері Партія буде послідовно обстоювати принципи:

Для реалізації зазначених цілей передбачається вжиття наступних заходів:

Реформування грошово-кредитної системи.

Необхідно забезпечити орієнтацію грошової системи на обслуговування реального сектора, в тому числі малого та середнього бізнесу, обмежити спекулятивні операції комерційних банків і стимулювати кредитування вітчизняного виробництва.

Це потребує підвищення рівня капіталізації банків, реструктуризації великих банків та створення спеціалізованих грошово-кредитних установ. Необхідно посилити державний вплив у банківській системі, створити Державний банк реконструкції та розвитку, спрямовувати бюджетні і позабюджетні кошти в реальний сектор економіки на кредитній і конкурсній основі.

Реформування банківської системи, посилення ролі держави в організації грошових потоків повинні стимулювати реструктуризацію економіки, підвищення конкурентноспроможності вітчизняних підприємств і подолання платіжної кризи.

Подолання платіжної кризи.

Для подолання платіжної кризи Партія вважає за необхідне:

Для цього потрібно:

Податкова політика.

Платформа Партії у сфері податково-бюджетних відносин базується на:

Для досягнення зазначених цілей передбачається вжиття наступних заходів:

Соціальна політика.

Промисловці і підприємці України, вирішуючи складні економічні питання, виходять з їх органічного взаємозв’язку та взаємозалежності з соціальними та гуманітарними проблемами.

Соціальна сфера суспільства – найважливіший об’єкт політичної роботи у напрямку здійснення ринкових реформ, які, наповнюючи бюджет країни, дозволяють вирішувати нагальні соціальні проблеми. Від ефективності соціальної політики, в першу чергу, залежить безпека та цілісність країни.

Соціальна політика Партії базується на концепції соціальної справедливості, в основу якої покладено принцип "усі мають рівні права і можливості, але не однакові блага". Створення рівних можливостей для реалізації кожною людиною своїх творчих здібностей і підприємливості та надійний захист непрацездатних. Головним її завданням є всебічне сприяння утвердженню і динамічному розвитку соціально справедливого і солідарного громадянського суспільства та демократичної, соціальної, правової держави.

Партія виступає за сильну соціальну політику, яка дозволить оздоровити обстановку в країні і допоможе досягти економічного зростання.

Соціальна політика партії зорієнтована передусім на працюючу людину.

Реалізація пріоритетів соціальної політики Партії спрямована на послаблення соціальної напруги в суспільстві і передбачає здійснення таких конкретних заходів:

У сфері соціального партнерства Партія вважає важливим своїм завданням домагатися удосконалення соціально-трудових відносин між найманими працівниками, партнерства, забезпечення соціального миру в суспільстві.

Справедливість як чинник соціальних завдань Партії.

Виходячи з необхідності перенесення центру ваги в реалізації принципу справедливості із сфери розподілу в сферу організації ефективної економічної діяльності, Партія виступає за:

Молодіжна політика.

Партія розуміє, що майбутнє будь-якої держави – це її молодь. Від її фізичного і морального здоров’я, енергії та працездатності залежить доля нашої країни. Створення сильної, впевненої у власному майбутньому України неможливе без активної, дієвої, прагматичної молодої генерації.

Молодіжна політика Партії ґрунтується на визнанні того, що молодь є одним з провідних рушіїв суспільних та економічних перетворень, гарантом їх необоротності. В апараті Партії утворюються структури, які, згідно із Статутом Партії, забезпечують реалізацію її молодіжної політики.

Ці підрозділи користуються правом внесення ініціатив для прийняття загальнопартійних рішень, відповідають за реалізацію молодіжної політики Партії. Для стимулювання внутріпартійної та загальнонаціональної активності молоді Партія вносить законодавчі ініціативи з питань державної молодіжної політики.

Партія здійснює комплекс заходів з метою створення сприятливих умов для формування свідомої та активної громадської позиції молоді, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, орієнтації молоді на самовизначення та самореалізацію.

Провідні напрямки молодіжної політики:

Конкретні кроки Партії у підготовці та використанні кадрового резерву.

Формування нової генерації можливе лише за умови її реальної економічної незалежності, що досягається шляхом створення для молоді сприятливих умов на ринку праці та розвитку молодіжного підприємництва.

До пріоритетних завдань Партії належить розробка та винесення на розгляд Верховної Ради України Національної програми зайнятості молоді в Україні на період 2001-2005рр., яка передбачатиме підвищення рівня професійної підготовки та зменшення безробіття серед молоді шляхом:

Культурна політика.

Відродження і розвиток культури, моралі та духовності.

Партія усвідомлює, що у процесі ствердження української держави зростає соціальна функція культури. Вона підкреслює особливу роль в цьому інтелігенції. Інтелігенція є безпосереднім носієм цінностей в сфері духовного виробництва, саме вона визначає громадську думку, здійснює ідеологічне забезпечення політичних програм та формує світоглядні орієнтації нації.

Рівень участі інтелігенції в політичному житті суспільства визначає рівень підтримки широкими верствами населення політичних ініціатив партії. Партія вбачає в інтелігенції союзника у справі відродження національної культури.

Засвоєння загальнолюдських і національних цінностей, ідей добра, справедливості, гуманізму, віротерпимості є важливим елементом доктрини державного будівництва.

Подолання кризи в духовній сфері передбачає:

Економічне оздоровлення країни неможливе без прискореного відродження моралі, яка базується на цінностях та традиціях українського народу. Необхідно формувати національний патріотизм, який спирається й орієнтується на загальнодержавні інтереси.

У створенні культу сім’ї і дітей, ініціативності, чесної і наполегливої праці, як основи особистого добробуту і процвітання всієї країни, Партія відводить велику роль засобам масової інформації.

Свій внесок у підвищення духовності народу, формування високих морально-етичних норм та послаблення соціальної напруги покликані здійснювати всі релігійні конфесії України. Політика Партії ґрунтується на віротерпимості та толерантному ставленні до всіх легально діючих церков та релігійних конфесій.

Соціально-екологічна політика.

Партія вважає, що виключно актуальним є надання статусу пріоритетної проблемі екологічної безпеки країни, визначення регіонів, що потребують невідкладної екологічної допомоги. Необхідна термінова реалізація широкомасштабної Екологічної програми, розрахованої до 2005 року, з використанням усіх можливих джерел фінансування: закордонних кредитних ліній, міжурядової допомоги і підтримки провідних міжнародних екологічних організацій.

Соціально-екологічна політика – важлива складова діяльності сучасної держави. Її мета – створення сприятливих для збереження та зміцнення здоров'я нації умов природного середовища, за умови якомога повнішого задоволення матеріальних, духовних та екологічних потреб Нації.

Партія заявляє: Природа України – спільне і невідчужуване багатство Нації.

Головним суб’єктом екологічної політики є держава, як виразник корінних інтересів нації, об’єктом – вся система "суспільство-природа".

Механізмами реалізації соціально-екологічної політики Партія вважає: виробничо-технічний потенціал соціально-екологічної діяльності, її науково-інформаційне забезпечення та механізми реалізації соціально-екологічної виробничої діяльності, включаючи економічні важелі управління, систему правових актів та соціально-екологічну культуру суспільства і кожного його члена.

Партія вважає, що природа України – це своєрідний капітал Нації, якісний та кількісний потенціал якого потребує збереження цілісності екологічних систем, підтримки корисних якостей природи та її відтворення без збіднення.

Партія виходить з того, що саме Держава здійснює безпосередні заходи природоохоронного характеру: організацію науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, систем інформаційного забезпечення, підготовку кадрів спеціалістів у галузі охорони природи, моніторинг стану навколишнього середовища, охорону прибережних вод, будівництво та утримання водоочисних споруд загальнонаціонального значення, утримання заповідників та національних парків.

Надаючи велику роль приватному сектору економіки, Партія вважає, що Держава повинна стимулювати і регулювати господарську діяльність приватного сектору з метою вжиття ним заходів природоохоронного характеру: надає прямі та непрямі субсидії приватним фірмам та місцевим органам влади на проведення природоохоронних заходів, цільові кредити на здійснення соціально-екологічних програм, заохочує режим прискореної амортизації техніки, проводить екологічну експертизу господарських об’єктів, розробляє і впроваджує екологічні нормативи, норми та стандарти екологічної діяльності, слідкує за дотриманням екологічного законодавства.

Національна політика.

Метою національної політики Партії є всебічне сприяння становленню і розвитку української нації як Вітчизни усіх громадян, що пов’язали свою долю з Україною, її Землею, економікою, культурою, Державою.

Основними завданнями своєї національної політики Партія вважає:

Зовнішня політика та національна Безпека.

Партія промисловців і підприємців України розглядає національну безпеку як систему політичних, економічних, соціальних, правових, інформаційних, культурно-ідеологічних, екологічних, військових заходів та засобів захищеності життєво важливих інтересів українського суспільства, окремих його громадян, держави, державних кордонів, територіальної цілісності, національного ринку, культурних цінностей від внутрішньої і зовнішньої загрози; як стан держави, що дозволяє зберегти свій суверенітет і цілісність, виступати самостійним суб’єктом міжнародних відносин.

Політика Партії базується на концепції національної безпеки, в якій віддається пріоритет не стільки воєнним факторам, скільки засобам поступового перетворення системи національної безпеки України в дієву складову всезагальної безпеки, зусиль світової спільноти, спрямованих на збереження миру, демілітаризацію, демократизацію й гуманізацію міжнародних відносин.

Партія вважає, що розвиток Збройних Сил України повинен базуватися на військовій доктрині "розумної достатності", і буде постійно дбати про зміцнення їх оборонної потужності на рівні європейських стандартів. Майбутнє національної оборони – за професійною армією, служба в якій стала б престижною справою.

Військово-промисловий комплекс повинен залишатися під контролем держави. Партія сприятиме його розвитку, перш за все, у напряму підвищення його конкурентноспроможності, технологічної незалежності та самодостатності. Військова співпраця і військово-промислова кооперація розвиватимуться з тими країнами, які поважають національні інтереси України, її суверенітет та незалежність.

Пріоритетне значення Партія приділятиме участі української держави у створенні системи європейської і всезагальної безпеки засобами проведення послідовної, миролюбної зовнішньої політики, що ґрунтується на принципах позаблоковості та багатовекторності.

Наш курс – розвиток дружніх відносин з усіма країнами, які дотримуються норм міжнародного права. Пріоритет надаватиметься такому міжнародному співробітництву, яке дасть змогу Україні посісти гідне місце в міжнародному розподілі праці та на світових ринках.

Враховуючи геополітичну ситуацію, Партія докладатиме максимум зусиль для створення сприятливих умов інтеграції України в європейські та євроатлантичні структури при одночасному інтенсивному розвитку взаємовигідних економічних та культурних зв’язків з сусідніми країнами, приділяючи особливу увагу взаєминам з Росією.

Партія виступає за впровадження такої зовнішньополітичної доктрини держави, яка відповідала б національним інтересам України. Партія вважає, що у міжнародній політиці українська держава повинна дотримуватися принципів взаємовигідного співробітництва, невтручання у внутрішні справи інших держав, мирного співіснування, неприєднання до воєнних блоків, виходу з конфліктних ситуацій шляхом переговорів та іншими політичними засобами.

4. Прикінцеві положення

Сьогодні ми заявляємо про наші цінності, цілі, пріоритети, шляхи і засоби їх досягнення. Наша програма – це програма ділових професіоналів та прагматиків, які знають, що і як треба робити для відродження і процвітання України. Ми готові взяти на себе відповідальність за майбутнє нашого народу.

Декларуючи свою прихильність принципам економічної та політичної демократії, Партія промисловців і підприємців України має тверді наміри стати авангардом впевненого поступу українського суспільства і використати весь свій потенціал на його добробут і процвітання, прогрес демократії, ринкових реформ, утвердження громадянського суспільства.

Актуальність підвищення ролі Партії у житті українського суспільства обумовлена:

Усвідомлюючи свою відповідальність перед українським суспільством, перед Минулим і Майбутнім Нації і Держави, Партія буде неухильно та послідовно вдосконалювати форми та методи своєї роботи, утверджувати в українському суспільстві принципи гармонійного соціального партнерства, взаємодопомоги і солідаризму.

Україна має нелегку історичну долю. Сьогодні вона стоїть на порозі визначального для її майбутнього рубежу, з якого ми, - або подолаємо занепад, розгубленість і відчай власними мудрими, відповідальними й рішучими діями, - або скотимось до масштабних соціальних деструкцій, до втрати державної незалежності й зостанемося на узбіччі дороги історичного розвитку цивілізації.

Україна не може бути другосортною країною. Вона, або буде серед самих розвинених держав світу, або її не буде взагалі.

Ми, українські промисловці і підприємці, плоть від плоті і кров від крові українського народу. Ми увібрали в себе з материнським молоком любов до цієї Землі, политої кров’ю і потом наших батьків. Ми усвідомлюємо покладену на нас Богом і Долею відповідальність, місію відродити Україну і докладемо всіх зусиль, щоб самовідданою працею і служінням високим ідеалам Держави, Нації, Честі вторувати шлях до процвітання України.