Партия промышленников и предпринимателей Украины
Харьковская областная организация
Вступление в ХОО ПППУ Устав Партии Промышленников и Предпринимателей Украины Программа Партии Промышленников и Предпринимателей Украины


Додаток N1 до Постанови N9
Установчого з’їзду Партії промисловців і підприємців України
від 9.02.2000р.

ПРОГРАМА
партії промисловців і підприємців України

м. Київ - 2000 p.

1. Преамбула

Ми, громадяни незалежної України, промисловці і підприємці, люди діла, які знають не лише "що", але і "як" робити, що підтверджується створеними, збереженими і відродженими підприємствами та робочими місцями, кому небайдужа доля Вітчизни, її великого, талановитого, працелюбного Народу, хто пройнятий прагненням зробити наше суспільство заможним і високорозвиненим, таким, що посяде гідне місце в світовій цивілізації, реалізуючи, згідно Конституції України, демократичні права її громадян, урочисто заявляємо про створення Партії промисловців і підприємців України та пропонуємо цю Програму.

Розвиток соціально-економічних і політичних процесів в Україні, процеси глобалізації, що відбуваються у світі, вимагають радикального посилення впливу вітчизняних виробників на всі сфери життя суспільства та Держави. Аналіз ситуації, що склалася, засвідчує, що ми не лише виявилися відкинутими за багатьма показниками на 30-40 років назад, але й ризикуємо назавжди і безповоротно скотитись на позиції слаборозвиненої, відсталої країни.

Партія вважає, що тільки прискорений розвиток вітчизняного виробництва дозволить нашій країні вийти з глибокої економічної, соціальної та політичної кризи, вийти на траєкторію сталого зростання, створити надійну базу для піднесення добробуту населення, розвитку науки та культури, всіх сфер життєдіяльності Нації, успішного інтегрування до світового економічного простору.

Тільки потужна, процвітаюча вітчизняна економіка, орієнтована на інтереси та потреби власного народу, здатна гарантувати територіальну цілісність, незалежність, економічну й геополітичну безпеку української держави, гідне її місце у світовому співтоваристві.

Попереднє десятиріччя соціально-економічних перетворень в Україні не призвело до створення ефективно діючої ринкової економіки. Замість цього виникло суспільство із пануванням капіталу олігархічного типу, який базується на концентрації власності в руках невеликої групи людей, тісно пов’язаної з державною владою, які отримують надприбутки, претендують на монополію та тотальний контроль у сферах як економіки, так і духовного життя.

Основний тягар наслідків цих перетворень покладено на плечі широкого загалу. Перед народом України постала проблема фізичного виживання; процеси скорочення чисельності населення Держави, погіршення його демографічної структури набувають загрозливого характеру. За роки незалежності Україна втратила близько 3 млн. своїх громадян і, за основними показниками природних змін населення, опинилася позаду не тільки країн Заходу, але й республік колишнього СРСР. За рівнем народжуваності вона посідає передостаннє місце серед країн Європи, за смертністю населення – друге.

Спостерігається масове відчуження громадян від Держави, втрата довіри до влади, падіння її авторитету та спроможності демократичного керування країною.

Партія вважає, що сьогодні єдиною соціальною силою, яка має почуття відповідальності, бажання, сили та організаційні можливості зупинити негативні процеси й відродити Україну, створити ефективну, конкурентноспроможну, соціально орієнтовану ринкову економічну систему та утвердити на цій основі громадянське, соціально орієнтоване, демократичне суспільство, є вітчизняні промисловці та підприємці. Це люди, які не тільки глибоко усвідомили нерозривність своїх інтересів та цілей з інтересами українського суспільства і Держави, але й навчилися реалізовувати це розуміння на практиці.

Вони є гарантом соціального миру і спокою, незворотності процесів реформування суспільства та успішного подолання існуючих труднощів, оскільки складають основу середнього класу - провідного класу сучасності, який є становим хребтом стабільного громадянського і демократичного суспільства.

Ми працюємо в інтересах українського народу. Для нас найбільшою і найважливішою цінністю є Людина та її пріоритети – Батьківщина, Сім’я, Праця, Добробут, Духовність, суспільна Солідарність, спадкоємність Минулого і Майбутнього. Ми спроможні забезпечити надійний соціальний захист для тих, хто, з об’єктивних причин, не здатний самостійно забезпечити собі гідне проживання.

Мета партії - зупинивши спад виробництва, зберігши промислові потужності, науково-виробничий потенціал, людські ресурси, - покласти край системній кризі в країні, вивести її в перший ряд розвинутих держав світу.

Засобом для реалізації цієї мети Партія вважає завоювання домінуючих позицій у структурах законодавчої та виконавчої влади Держави, взяття на себе та реалізацію владної відповідальності перед Нацією та Батьківщиною.

У припиненні скорочення народонаселення та збереженні людського потенціалу України Партія вбачає один із провідних напрямків своєї діяльності. Для цього вона відкрита до співпраці з усіма прогресивними політичними та суспільними силами.

Людям праці – робітникам і селянам, вчителям і медикам, науковцям і діячам мистецтва, службовцям і військовим, промисловцям і підприємцям, усім, кому не байдужа доля України, ми пропонуємо чітку програму відродження нашої країни.

Наша Програма – це програма реального виходу з кризи, бачення шляхів відродження України. У членів партії є багатий досвід управління підприємствами, резерв високопрофесійних кадрів для роботи в законодавчих та виконавчих органах влади.

Ідеологія партії виражає інтереси людей, які хочуть і вміють працювати на себе, свою родину, на благо кожного громадянина і суспільства в цілому. Ми працюємо і готові до конкретних дій.

Оцінка ситуації в україні та цілі партії

Всупереч масовому очікуванню позитивних змін, сподіванням на безпечний мінімум суспільної стабільності та гарантії необоротності реформ, прогноз на 2000 рік залишається невтішним. Вже сьогодні ми маємо неприйнятний бюджет, неефективну роботу Верховної Ради; посилюється соціальна та політична напруженість, катастрофічно зростають зовнішні та внутрішні борги держави, загострюється проблема узгодження намірів кредиторів та інвесторів з необхідністю забезпечення надійного соціального захисту населення.

Превалювання корпоративних, кланових інтересів над національними інтересами Держави та соціальними потребами народу не лише вичерпує і без того вкрай необхідний та обмежений ліміт часу на рішучі, економічно виважені дії, але й може призвести до масштабних соціальних потрясінь і, врешті-решт, до втрати Україною державної незалежності.

За таких умов промисловці і підприємці не мають альтернативи створенню власної політичної партії. Ми зробимо її важливою складовою політичної системи українського суспільства, потужним важелем впливу на державну владу, засобом участі у державних справах, реалізації суспільного інтересу.

Логіка політичної боротьби свідчить: якщо промисловці, маючи свій електорат, прихильників серед найбільш економічно активної та самостійної частини суспільства, а також серед молоді, не займуться політикою, політика скоро нагадає їм про себе, відправивши їх на узбіччя історичного процесу.

Партія усвідомлює рівень своєї відповідальності за долю українського народу. Тому вона виступає

 • проти кланово-олігархічних методів відстоювання егоїстичних індивідуальних чи вузькокорпоративних інтересів,

 • проти падіння життєвого рівня народу,

 • проти прискореного, неприпустимого і небезпечного матеріального розшарування суспільства, посилення економічної прірви між нечисельною кількістю багатих і тотально злиденною масою народу.

Партія промисловців і підприємців ставить перед собою наступні цілі:

 • консолідувати широкі кола виробників і підприємців на основі активної громадянської позиції та реального патріотизму;

 • підвищувати соціальну відповідальність промисловців і підприємців за стан справ у державі та його поліпшення;

 • брати активну участь у політичному житті країни, використовуючи для цього демократичні інституції, делегувати своїх представників до всіх ланок державної влади;

 • послідовно захищати демократичні принципи реалізації державної влади, забезпечити в країні абсолютне верховенство Закону;

 • рішуче і послідовно відстоювати інтереси всіх громадян України, які сповідують цінності вільної та чесної праці, ініціативи, добробуту та соціальної справедливості;

 • наповнити сучасну українську політику повноцінним економічним змістом, зробити українську економіку ефективною та конкурентноспроможною, активно сприяти реалізації інноваційної моделі економічного зростання;

 • поставити на службу суспільству новітні досягнення наукового, технічного і соціального прогресу, створити стимули для розвитку творчої праці громадян;

 • зосередити особливу увагу на визначенні, формуванні та підтримці "точок економічного зростання" національного товаровиробництва;

 • поглибити ринкову трансформацію економіки на принципах багатоукладності та зміцнити інститут приватної власності, збільшити його вагу в системі суспільного виробництва, приділяючи особливу увагу підтримці малого та середнього бізнесу, приватній ініціативі громадян;

 • сприяти зміцненню соціально-економічної стабільності як необхідної передумови оздоровлення і піднесення національної економіки, консолідації суспільства;

 • добиватися достатньої державної підтримки національної культури, систем освіти і науки, охорони здоров’я;

 • мобілізувати всі сили суспільства на ліквідацію бідності як соціального явища;

 • посилити державний вплив на розвиток соціальної сфери і забезпечити створення та впровадження ефективно діючої системи соціального захисту найменш захищених верств населення (безробітних, інвалідів, сиріт, пенсіонерів, багатодітних сімей, ветеранів війни та праці);

 • брати активну участь у завершенні процесу формування та консолідації української політичної нації на основі творчого поєднання інтересів і культур всіх народів та національностей, що населяють Державу.

Партія не за повернення до "світлого минулого". Вона проти повернення до суспільства "рівних у бідності", вона – за здоровий глузд, реальний патріотизм, прагматизм та добробут Нації, кожної людини і кожної сім’ї.

Як свідчить світовий досвід, саме такий підхід дав можливість політичним і промисловим елітам індустріально розвинутих країн зберегти стабільність суспільства, спадковість влади, національну велич і, врешті-решт, свої багатства і прибутки.

Партія впевнена, що лише соціальна і правова держава здатна значною мірою вирішити проблему співвідношення економічної ефективності та соціальної справедливості, визначити межі та доцільність втручання держави в економічну сферу, створити реальні умови для забезпечення гідного життя і свободи особистості, захисту її соціально-економічних і культурних прав, стабільності розвитку суспільства, здатності політичної системи адекватно реагувати на зміни в суспільстві та на основні виклики часу.

Економічну базу соціальної держави утворює змішана економіка, що поєднує вимоги ринкової раціональності з правом особи на участь у виробництві та достатньому матеріальному забезпеченні ("солідарні ринкові відносини" та "соціальне партнерство").

Вихідні принципи ідеології класу промисловців і підприємців України базуються на тому, що багатство і пов‘язана з ним влада збільшують не лише права, але й обов’язки перед Державою та Суспільством.

Свобода, яку дають економічна незалежність володіння та користування власністю, означає і підвищену суспільну відповідальність тих, хто цією власністю володіє, в першу чергу, відповідальність перед Батьківщиною, Нацією, Майбутнім, врешті-решт, перед своїми дітьми.

І завдання партії полягає в тому, щоб таке усвідомлення зробити загальним.

Це, перш за все, відповідальність державної влади за реальну незалежність України – політичну, економічну, духовну, військову, інформаційну. Ця відповідальність неможлива без високорозвиненого почуття патріотизму.

Це - відповідальність за тих членів суспільства, які, в силу певних обставин, не здатні самостійно вирішувати економічні проблеми свого життя: сироти, вдови, старики, інваліди тощо. Вирішення цих задач неможливе без відповідного ресурсного забезпечення.

Своїм першочерговим завданням Партія проголошує негайну і найповнішу ліквідацію причин, що породжують тіньову економіку, корупцію в державному апараті, клановість, незахищеність легального бізнесу.

Держава повинна визнати помилковість тих своїх рішень, які змушують підприємців йти на порушення законів для того, щоб зберегти робочі місця і свою справу. Партія вважає принципово важливим встановлення державою прийнятих у цивілізованому світі та обов’язкових для всіх правил ведення підприємницької діяльності. Усі, хто буде їх порушувати, повинні притягатися до суворої відповідальності.

Держава не може вимагати від своїх громадян більше, ніж вона дає їм. Відповідно, той, хто чесно діє у відносинах з Державою, може розраховувати на повний і безумовний її захист і підтримку.

Поєднання інтересу українського суспільства та підприємницького класу полягає в тому, що для підприємця є об’єктивно вигідними прозорі і чесні правила ведення бізнесу, а метою – збільшення власного доходу. За таких умов, суспільство виграє від збільшення доходу кожного конкретного підприємця, оскільки через податкову систему і бюджет воно отримує кошти для задоволення власних потреб.

Партія українських промисловців і підприємців закладає в основу своєї ідеології розуміння того, що держава – це інструмент, за допомогою якого узгоджуються інтереси різних частин суспільства, підтримуються його цілісність і стабільність.

Прискорене піднесення науково-технічного потенціалу України має стартувати на основі "бюджету розвитку", спрямованого на ефективну реконструкцію і технологічне переозброєння виробництв, що забезпечить різке підвищення конкурентноспроможності продукції вітчизняних виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Партія вважає, що головним ресурсним джерелом такого бюджету є відродження національного виробництва, що становить підґрунтя для піднесення вітчизняної торгівлі, кредитно-фінансової системи, сфери послуг.

Це вимагає переходу держави до політики розумного протекціонізму та державного економічного патерналізму, а також посилення її ролі у забезпеченні та розвитку соціальної сфери.

Партія заявляє про рішуче неприйняття спрощеного, примітивного розуміння свого призначення і будь-яких спроб використати її в ролі інструменту лобіювання вузькоегоїстичних бізнес-інтересів тих, хто хотів би продовжувати політику пограбування Держави і Народу.

Ключові ідеологічні цінності партії – "реальний Патріотизм", "національний Солідаризм", "підтримка умов запуску Механізмів економічної Самоорганізації Нації", "Свобода", "Незалежність", "Честь", "Гідність", "Служіння Народові і Державі".

Ключові ідеологічні орієнтири партії:

 • незалежність і суверенність України як держави;
 • прагматизм і свобода в політиці та економіці;
 • реальний патріотизм;
 • національна солідарність;
 • соціальний захист тих, хто цього потребує;
 • підтримка умов для захисту механізмів економічної самоорганізації народу України.

Україна потребує Відродження. І очолити процес може лише об’єднаний партією підприємницький клас, який спиратиметься на авторитет, мудрість народу та могутність української держави.

2. СТРАТЕГІЯ ПАРТІЇ

Стратегія партії визначає ключові напрямки діяльності для досягнення програмних політичних цілей.

2.1 ПЕРШИЙ ЕТАП – ВХОДЖЕННЯ У ВЛАДУ

Цей етап передбачає реалізацію комплексу заходів та завдань, які дозволять Партії прийти до влади конституційними парламентськими засобами.

Забезпеченнязагальнонаціональної підтримки та завоювання довіри українського народу.

Народ втомився від матеріальних негараздів, демагогічної балаканини, непослідовності в намірах, діях та політиканстві можновладців. Партія промисловців і підприємців звертається до народу з конкретними справами, планами та намірами.

Тільки філософія "конкретних справ" дозволить Партії посісти гідне місце в політичній системі українського суспільства та завоювати довіру народу.

Таким "пакетом конкретних справ" Партія переконує громадян у тому, що вона здатна не лише запропонувати, але й реалізувати заходи для подолання кризи у виробничій сфері та стимулювати зростання виробництва. Саме на цій основі можливе справжнє відродження України.

Партія вважає за необхідне залучати до обговорення цього пакету представників ідеологічно близьких політичних та громадських організацій, органів влади та громадськості, проводити широкі громадські слухання з найбільш важливих питань організації суспільного життя.

З метою надання конкретної підтримки рядовим підприємцям і промисловцям, молоді, представникам соціально незахищених верств населення (безробітним, інвалідам, сиротам, багатодітним, ветеранам війни і праці, "чорнобильцям" тощо) Партія створюватиме на базі своїх осередків громадські приймальні, в яких усі бажаючі зможуть отримати консультативну, правову та інші види допомоги.

Збереження надбань українського народу.

Мета партії – зберегти віками накопичені багатства українського народу. В першу чергу, йдеться про підтримку та розвиток духовності в усіх її проявах - народних традиціях, культурних цінностях, працелюбності та працездатності людей, відкритості, доброзичливості, покладанні на власні сили, громадському колективізмі, повазі до старших.

У ХХІ сторіччі підстави вижити мають лише ті нації і держави, які візьмуть на озброєння найновітніші досягнення науки, перетворять її не лише на засіб, але й на мету виробництва.

Україна має потужний інтелектуальний потенціал, який зараз практично не використовується і зазнає відчутних втрат. Саме він повинен стати підґрунтям розвитку національної науки, освіти, новітніх технологій та культури.

Партія визнає, що інтелект Нації – це її найбільший капітал, який вимагає до себе бережливого ставлення: постійного відтворення, примноження та якісного поліпшення.

На наше тверде переконання, інтелектуальні сили країни здатні у найближчі 5 років вивести Україну на провідні позиції в таких перспективних галузях, як генна інженерія, біотехнології, аерокосмічні технології та інформаційні процеси.

Водночас технологічний прорив є неможливим без опори на традиційні індустріальні галузі та потужності Української держави. Металургія, важке і середнє машинобудування, паливно-енергетичний та агропромисловий комплекс мають реальні підстави для відродження та гідного внеску у справу забезпечення народу України у найближчий час достойного рівня та якості життя. Партія приділятиме першочергову увагу їхнім проблемам та потребам.

Партійне будівництво.

Для доведення своєї Програми до широкого загалу Партія створює загальнонаціональну організацію, керуючись принципом - "Досягнення масової підтримки людей можливе шляхом забезпечення членства в партії лише гідних людей". У лави Партії вливаються авторитетні, шановані, принципові, нескомпрометовані громадяни, спроможні вирішувати складні та масштабні завдання, вести за собою інших.

Спираючись на такий інтелектуальний, професійний, фінансовий потенціал, вона розгортає активний пошук шляхів посилення реального впливу на діяльність органів державної влади, конструктивної співпраці з політичними союзниками, які стоять на близьких ідеологічних позиціях.

У центрі і на місцях йде формування апарату, спроможного ефективно функціонувати за складних умов становлення і утвердження Партії як впливової політичної сили.

Партія створює свою аналітичну службу, яка, за допомогою новітніх соціотехнологій, досліджує політичний простір України з виробленням практичних висновків та рекомендацій щодо вирішення актуальних проблем, здійснює пошук "точок росту", інвентаризацію ресурсного потенціалу, прогнозування можливих наслідків реформаторських дій тощо.

Враховуючи актуальність забезпечення "іміджевого супроводження" дій партії, велике значення приділяється співпраці із засобами масової інформації.

Для пропаганди і роз’яснення своїх ідей, викладення своєї позиції з проблем внутрішньої та зовнішньої політики Держави, Партія створює інформаційну систему, залучає до роботи кращі творчі сили країни і пропонує Народу свій план відродження України.

Формування кадрового потенціалу.

На цьому етапі відбувається формування тактичного і стратегічного кадрового потенціалу партії, який має відповідати стандартам партійного будівництва за сучасних політичних умов. Це одне з найскладніших питань, вирішення якого дасть можливість партії бути згуртованою та, водночас, мобільною й відповідальною силою в суспільстві. В цьому плані, Партія розробляє постійно діючу систему кадрового моніторингу, залучення потенційних функціонерів до партійної роботи, а також добору та виховання майбутніх партійних лідерів.

Важливе місце в діяльності Партії займають питання формування кадрового резерву та створення власної системи підготовки та перепідготовки кадрів та активістів. В цьому плані Партія буде приділяти особливу увагу роботі з молоддю, на яку покладаються надії та сподівання народу на краще майбутнє. Партія створює центр для підготовки кадрів, що відповідають найсучаснішим вимогам до управлінського персоналу, формуючи таким чином не лише власний резерв керівних кадрів, але й кадри для інститутів державної влади.

Робота з виборцями та завоювання їх довіри.

Орієнтуючись на майбутні виборчі кампанії, Партія ставить на чільне місце у комплексі своїх поточних стратегічних цілей і завдань проблему входження у владу.

Ставиться за мету, щоб партійні осередки та органи партії на місцях одночасно були постійно діючими виборчими штабами, метою яких, крім організації виборчих кампаній, є підготовка спеціалістів для цієї роботи та формування кадрового потенціалу для органів державної влади. Для пропагування політичних ідей, цінностей та програмних установок передбачено залучати активістів та прихильників з широких верств населення. Зусилля Партії будуть зосереджуватися на концентрації необхідних для участі у виборчих кампаніях фінансових, структурних, кадрових, аналітичних, інформаційних та іміджевих ресурсів.

Партія не форсує зростання чисельності своїх лав, однак усвідомлює, що від масової підтримки залежать її місце й авторитет у політичній системі України. Йдеться не про "загравання з народом", а про виявлення його корінних інтересів, формулювання їх у вигляді програми політичної діяльності Партії, втілення її положень у програмах Уряду та їх реалізація через делегованих до владних структур членів Партії, донесення до населення своїх позицій та отримання масової підтримки.

2.2. ДРУГИЙ ЕТАП – РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

Цей етап діяльності наступає з часу, коли Партія виконає ключове своє завдання – створення парламентської більшості та зайняття базових посад в Уряді, включення своїх кадрів до регіональних та місцевих структур влади.

Створення дієздатної парламентської більшості передбачає об’єднання та консолідацію усіх здорових політичних сил навколо Партії. Законодавча діяльність парламенту має слугувати збереженню державності та національній безпеці України, стабільності й розвитку країни, проведенню економічної та соціальної політики в інтересах громадян.

Партія буде боротися за створення Уряду, відповідального перед народом і підзвітного йому. Його дії мають бути максимально прозорі і зосереджуватись, перш за все, на відродженні та піднесенні економіки, поліпшенні стану справ у соціальній сфері.

Реалізація владної відповідальності дасть змогу подолати багаторічну інституціональну кризу в Україні і значно підвищити дієвість влади, забезпечити реальні умови для конструктивної роботи Верховної Ради, скоординованість дій законодавчої та виконавчої гілок влади, оперативний та ефективний вплив центральних і регіональних органів на процеси функціонування та розвиток усіх сфер життєдіяльності українського суспільства.

Пріоритетні стратегічні завдання партії з реалізації владної відповідальності:

Оптимізація діяльності владних структур та наведення порядку у країні.

Партія вважає, що, за нинішніх умов, найбільш прийнятною формою державного правління є президентсько-парламентська республіка.

Вона дає можливість забезпечити поєднання принципу персоніфікованої відповідальності та демократичних форм колективної самоорганізації Нації, які генетично притаманні українському народу. Значно має підвищитися потенціал Уряду в галузі прийняття політичних рішень.

Основою діяльності системи державного управління, в разі прийняття Партією на себе владної відповідальності, стануть принципи верховенства права, непрямого втручання в економічні відносини, створення сприятливих умов для розвитку ділової активності та конкуренції, реального захисту національного товаровиробництва від недобросовісної конкуренції, відвоювання внутрішнього ринку національним капіталом, активної підтримки просування вітчизняної продукції на зовнішні ринки.

Партія виступає за відкритість у політиці, громадському житті та економіці. Вона заявляє про свою підтримку тих, хто прагне працювати ефективно і, поважаючи Закон, чесно збільшувати національний продукт, створювати робочі місця, наповнювати державний та місцеві бюджети.

Оптимізація владної діяльності має охоплювати всю вертикаль та горизонталь владних структур.

Реформування адміністративних структур є однією з ключових стратегічних цілей діяльності Партії.

Основна мета таких перетворень – створення чіткої владної вертикалі, яка відповідала б за своїм рівнем завданням побудови нового українського суспільства, високорозвиненої, сучасної держави. Законодавчий перерозподіл функцій між органами державної влади, органами місцевого самоврядування дозволить істотно скоротити чисельність апарату управління, підвищити його відповідальність за доручену справу.

Державний службовець повинен служити людям і нести особисту відповідальність за результати своєї роботи.

Подальше реформування економіки країни та демократизація суспільства вимагають покінчити з чиновницьким свавіллям, зміцнювати законність і порядок, посилювати виконавчу дисципліну та відповідальність.

Партія рішуче застерігає від загрози подальшої криміналізації суспільного життя і заявляє про свою готовність до безкомпромісної боротьби з цим злом. Підприємці та промисловці життєво зацікавлені в ліквідації таких потворних явищ, як корупція та організована злочинність. Необхідно за допомогою всіх законних методів добиватися знищення соціальних та економічних причин, що їх породжують.

Для цього Партія вважає за необхідне:

 • належне законодавче визначення понять "корупція" та "організована злочинність";

 • різке обмеження сфери дозвільної та контролюючої функцій чиновництва з одночасним збільшенням їх посадових окладів;

 • ліквідацію економічних передумов функціонування та відтворення структур організованої злочинності;

 • підвищення прозорості правового поля держави;

 • спрощення праворегулюючих процедур ліцензування підприємницької діяльності та скорочення кількості органів, що видають відповідні документи;

 • різке обмеження загальної кількості перевірок суб'єктів господарювання з боку державних органів;

 • дотримання принципу презумпції невинності у відносинах між підприємцями та державними органами;

 • удосконалення та спрощення системи реєстрації та перереєстрації суб'єктів господарської діяльності усіх форм власності;

 • визначення порядку визнання загальноприйнятих міжнародних сертифікатів якості в Україні, скорочення кількості органів сертифікації.

Україні потрібна активна державна політика надійного забезпечення правового захисту громадян, система реалізації взаємної відповідальності Держави і громадянина, оптимальної збалансованості їх прав і обов’язків.

Формування та розвиток системи широкої політичної та соціальної підтримки Партії.

У здійсненні владної відповідальності Партія не прагне до монополії на владу. Вона відкрита до співробітництва з усіма політичними та суспільними силами, що стоять на позиціях державного патріотизму і спрямовують свої зусилля на формування соціально орієнтованої ринкової економіки, демократії, вищості загальнонаціональних інтересів над особистими.

Партія готова вступати у передвиборчі коаліції та блоки з іншими учасниками виборчого процесу, формувати політичні союзи в органах законодавчої влади з тими силами, які стоять на ідейно близьких позиціях, у відповідності до чинного законодавства України. Вона готова розділити з ними владну відповідальність.

Партія вважає одним з першочергових завдань реалізації своєї владної відповідальності - вдосконалення механізму перерозподілу повноважень між центром та регіонами в різних сферах, в першу чергу, в сфері соціальної політики. Потрібна не просто підтримка відсталих регіонів з боку держави, а пошук і впровадження ефективних механізмів економічного піднесення регіонів, що відстають у розвитку, з метою забезпечення рівних соціально-економічних умов існування всіх громадян України.

Партія готова до тісного співробітництва із структурами, що представляють інтереси регіонів та прагнуть шляхом розквіту частин досягти процвітання цілого, тобто, Української держави і суспільства.

Партія констатує недосконалість сучасної соціальної політики в Україні, яка, будучи обмеженою безсистемними спробами розробок і здійснення поодиноких заходів, за відсутності продуманої державної стратегії, приречена тільки на "залишковий" режим фінансування.

Головний пріоритет соціальної політики Партії – ЛЮДИНА. Ми - за побудову соціально стійкої державної системи, за якої держава несе відповідальність за гідне життя людей і вільний розвиток кожного члена суспільства.

Основними пріоритетами соціальної політики Партія вважає:

 • формування українського громадянського суспільства як суспільства добробуту та високої якості життя, соціальної та національної єдності, солідарності та партнерства;

 • забезпечення економічної та правової гарантії реалізації невід’ємного права кожного власною працею і знанням домагатися особистого добробуту;

 • розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки, створення необхідних умов, становлення національного ринку праці та споживання;

 • формування надійної та ефективної системи соціального захисту найбільш вразливих верств населення;

 • встановлення жорсткого державного контролю за цінами на основні товари народного споживання;

 • виховання кожного громадянина України в державницькому дусі, необхідність кропіткої багаторічної праці задля національного відродження;

 • співвідношення вартості соціальних програм з реальними можливостями державного бюджету;

 • здійснення на різних рівнях влади узгодженої соціальної, трудової, освітньої та економічної політики.

Партія заявляє про свою рішучість відстоювати інтереси соціально незахищених верств населення України на загальнонаціональному, регіональному та місцевих рівнях. З цією метою вона блокуватиметься з організаціями, які представляють колективний інтерес цих верств населення України.

Партія вважає одним з першочергових завдань реалізації своєї владної відповідальності вдосконалення механізму перерозподілу повноважень між центром та регіонами, насамперед у в сфері соціальної політики. Потрібна не просто державна підтримка відсталих, депресивних регіонів, а пошук і впровадження ефективних механізмів їх економічного піднесення.

Партія підтримує гасло "Сильні регіони – сильна Держава" і своїми практичними діями сприятиме його реалізації.

Забезпечення системності в реалізації владної відповідальності Партії.

Партія вважає, що реалізація через органи державної влади її програмних установок та ідеологічних засад вимагає застосування комплексного, системного, наукового підходу до стратегічного та оперативного планування діяльності Держави. Це потребує запровадження ефективного моніторингу соціальної та економічної політики, реалізації антикризових заходів в економіці на макро- та мікрорівнях, удосконалення механізмів управління нею, оцінки результатів діяльності державного апарату, керівників та управлінського персоналу державних підприємств.

Для цього Партія використовує інтелектуальний і кадровий потенціал своїх членів, творчі сили Нації, міжнародний досвід, з урахуванням особливостей національного характеру, кращих традицій минулого.

Вона формує дієву систему проведення підготовки, аналізу, наукової експертизи нормативно-регулюючих актів щодо різних сфер життєдіяльності суспільства, виступає із законодавчими ініціативами, проводить роботу з формування об’єднаного спільною метою і спільним розумінням проблем стратегічного та оперативного кадрового резерву органів державної влади.

Реалізуючи владну відповідальність, Партія прагне до формування дієвої державної підтримки інноваційних проектів, які б забезпечили технологічні прориви в економіці, підвищили конкурентноспроможність продукції українських підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках, сприяли зростанню добробуту широких верств населення, зміцненню фізичного, психічного та духовного здоров’я Нації.

3. ПОЛІТИКА ПАРТІЇ

3.1. Економічна політика.

Партія вважає, що поліпшення добробуту і якості життя громадян країни – найважливіший критерій економічних реформ.

Головним завданням економічної політики партії є суттєве підвищення загального добробуту населення України в найкоротші часові терміни. Добробут нації, в першу чергу, залежить від дієвості та ефективності національної економіки, основу людського резерву якого складають промисловці і підприємці.

Партія промисловців і підприємців України ставить за мету побудову соціально орієнтованої, відкритої ринкової економіки, головним пріоритетом якої є вітчизняне виробництво.

Партія наполягає на істотному посиленні соціальної спрямованості курсу ринкових реформ, перетворенні соціального чинника на важливий інструмент прискореного економічного зростання, досягнення в суспільстві взаєморозуміння та злагоди.

Усвідомлюючи всю складність економічної ситуації в країні, Партія пропонує науково обґрунтовану програму першочергових заходів подолання кризи та переходу до економічної стабілізації і зростання.

Для завершення побудови соціально орієнтованої ринкової економіки та створення динамічного приватного сектору, який є головним рушієм зростання, необхідні кардинальні дії у проведенні структурних реформ, досягненні критичної маси ринкових перетворень. Необхідно виправити наявні деформації у відносинах власності, забезпечити політичну підтримку і надійний державний захист прав приватної власності, інтересів ділових партнерів, інвесторів та кредиторів, удосконалити механізми приватизації для широкого залучення інвестицій в реальний сектор економіки.

За сучасних умов потрібна така реструктуризація господарства, яка сприяла б формуванню конкурентного ринкового середовища, протидіяла монополізму в будь-яких його формах і проявах, корупції та тінізації економіки, послаблювала прив’язку виробничих структур та бізнесу до територіально-адміністративних утворень, особливо в агропромисловому і паливно-енергетичному секторах, стимулювала розвиток вертикальної і горизонтальної інтеграції ринку як головного стимулюючого чинника впливу на економіку.

На нинішньому етапі економічного розвитку Україна потребує посилення державного впливу на кредитно-фінансову та банківську систему, які повинні забезпечувати, перш за все, зростаючі потреби реального сектора економіки.

Докорінного реформування потребує бюджетний процес. Бюджет повинен на ділі стати основним фінансовим документом Держави, реальним важелем її соціальної та економічної політики. В основу цього повинен бути покладений програмно-цільовий принцип. На стадії розробки та обговорення проекту бюджету повинна забезпечуватися його відкритість для підприємницьких об’єднань, громадських і політичних організацій.

У своїй економічній політиці Партія виходить з реальної ситуації у виробництві та орієнтується на такі стратегічні цілі:

 • забезпечення розвитку пріоритетних напрямків економіки країни;

 • створення стабільної законодавчої бази у цій сфері, зокрема прийняття Податкового кодексу України;

 • запровадження ефективних правових та інституційних механізмів приватизації з метою зміцнення позицій національного капіталу, насамперед, виробничо-промислового;

 • вжиття комплексу заходів для подальшої макроекономічної стабілізації та стримування інфляційних процесів;

 • надання бюджетних переваг для збереження і розвитку національного виробництва у базових сферах економіки, в тому числі в агропромисловому комплексі;

 • впровадження і запуск механізмів для оптимального використання державних ресурсів у різноманітних секторах економіки;

 • створення Державного Ресурсного Фонду, забезпечення його доступності для всіх суб‘єктів виробництва всіх форм власності на тендерній основі;

 • дотримання політики розумного державного протекціонізму;

 • підвищення конкурентноспроможності вітчизняних товарів на міжнародних ринках, активна політика щодо просування вітчизняних товарів на світові та регіональні ринки, захист українських експортерів від несправедливих антидемпінгових переслідувань;

 • розвиток внутрішнього ринку через підвищення купівельної спроможності в інтересах стимулювання стабілізації та зростання виробництва;

 • розвиток системи безготівкових розрахунків за придбану населенням продукцію;

 • поліпшення інвестиційного клімату для розвитку вітчизняного виробництва в промисловості й агропромисловому комплексі, їх технологічної модернізації;

 • збереження наявних і створення нових робочих місць, посилення економічної мотивації підвищення продуктивності праці;

 • розробка і впровадження регіональних програм розвитку малого та середнього підприємництва, визначення джерел їх фінансування;

 • застосування прогресивних форм господарювання на селі, поглиблення земельної реформи, сприяння прискореному розвитку сільськогосподарського виробництва, переробки сільгосппродукції та постачання агропромислового комплексу матеріально-технічними ресурсами.

У концентрованому вигляді пріоритетними напрямами діяльності Партії в соціально-економічній сфері є формування ресурсної бази реалізації її економічної політики, якісні зміни у податковій, кредитно-грошовій, експортно-імпортній, інвестиційній політиці, подолання проблеми платіжної кризи, дерегуляція підприємницької діяльності.

Ресурсна база реалізації економічної політики Партії. Стратегія "економічного ривка".

Партія вважає хибною і безперспективною політику "латання дірок". Україні життєво необхідно перейти від "тактики виживання" до "стратегії прискореного розвитку". Ми повинні зробити ривок в економіці, який, тільки один, може забезпечити вирішення стратегічного завдання – не "надолужувати", а "наздогнати" передові, економічно розвинені держави світу за такими основними показниками:

 • часткою високотехнологічної продукції у структурі внутрішнього валового продукту та експорту;

 • рівню споживання та якості життя;

 • тривалості життя населення.

Орієнтуючись на стратегію "економічного ривка", Партія вважає за необхідне запровадження тимчасового короткотермінового (на 1,5-2 роки) режиму жорсткої економії та раціонування життєвих благ, підвищення податків та акцизів на предмети розкоші тощо для мобілізації ресурсів суспільства.

В той же час Партія вважає, що головне навантаження у цій справі повинно лягти на штучнопосередницький капітал та тих, чиї доходи більші за середні в Україні й отримані поза національного виробництва товарів та сфери послуг. Основна підтримка повинна надаватися виробникам кінцевого продукту.

Мобілізація ресурсів суспільства повинна проводитись за дотриманням суворого контролю за рівнодоступністю до них усіх суб’єктів виробництва незалежно від форми власності.

Раціонування життєвих благ повинне передбачати створення системи гарантованої підтримки соціально незахищених верств населення, для чого пропонується створити практику реалізації основного "кошику" товарів першої необхідності (10-12 позицій) для малозабезпечених за системою пільгових бонусів, а також щорічного планового зниження цін на них.

Для стимулювання добросовісної кваліфікованої праці Партія буде відстоювати практику державного стимулювання щорічного підвищення заробітної плати та купівельної спроможності працюючих громадян відповідно до зростання продуктивності праці, зменшення податкового тиску на їхні доходи.

Протягом найближчих 10 років Україна повинна, мобілізувавши суспільні ресурси, ліквідувати розрив з найрозвиненішими країнами Європи і світу у рівні технологічного розвитку та якості життя.

За деякими оцінками, ми відстали від цих країн майже на 50 років. Мобілізувавши зусилля Нації, використовуючи ефективно її духовно-інтелектуальний, творчий, науковий, промисловий потенціал, за 10 років ми повинні подолати історичну прірву у півстоліття.

Гасло Партії – "50 за 10"!

Наука як чинник незалежного розвитку України.

Провідні країни світу, рівень розвитку яких є орієнтиром для оцінки сучасного стану цивілізації, досягли високого технологічного й економічного розвитку завдяки створенню інтелектуального потенціалу. Відставання в цій сфері ставить країну в залежність від більш розвинених і може перетворити її на другорядну.

Партія вважає, що успіх реформ вирішальною мірою залежить від збереження та примноження наукового потенціалу країни, розвитку фундаментальних і прикладних досліджень. Це необхідна умова виходу національного господарства на рівень сучасних світових технологій, проведення модернізації і структурної перебудови економіки.

Завданнями Партії в сфері розвитку освіти та науки є:

 • надання максимально можливої бюджетної підтримки науці, зокрема, за рахунок цільових грантів і дотацій;

 • забезпечення рівних можливостей в отриманні освіти, в тому числи вищої, незалежно від доходів і матеріального стану;

 • прискорене реформування систем дошкільної, середньої, вищої та післядипломної освіти;

 • сприяння кооперації промислових і підприємницьких структур з науково-дослідними центрами та вищими навчальними закладами;

 • надання податкових пільг підприємствам, комерційним банкам, промислово-фінансовим групам, які фінансують важливі науково-технічні розробки.

Засобами промислово-підприємницької підтримки вітчизняної науки можуть стати проведення конкурсів, надання грантів та іменних премій, стажування, включаючи закордонні, та ін.

Промислово-інноваційна політика.

Промислово-інноваційна політика Партії враховує такі чинники:

 • пріоритетні напрямки розвитку економіки країни;

 • засади державного регулювання у промислово-інноваційній політиці;

 • шляхи створення сприятливого економічного середовища;

 • організаційно-інституційні перетворення у промисловому комплексі;

 • поліпшення інвестиційного клімату;

 • спрямування частини коштів державного інноваційного фонду на розвиток малого підприємництва;

 • створення засад науково-технічної та технологічної політики;

 • регіональні аспекти розвитку виробництва;

 • кадрову політику;

 • політику підвищення зайнятості та платоспроможності населення.

Стратегічною метою промислової політики партії є створення багатогалузевого високотехнологічного промислового комплексу, який забезпечуватиме гідний рівень життя народу, економічну самодостатність і національну безпеку країни.

На сучасному етапі необхідні структурні зрушення та інноваційна модель економічного зростання. При цьому особливого значення набувають:

 • технологічна модернізація виробництв, істотне зниження їх енерго- і матеріаломісткості;

 • першочергова реструктуризація паливно-енергетичного та агропромислового комплексів;

 • пріоритетний розвиток приладо-, літако-, ракето-, судно- і танкобудування, електроніки, інформатики та інших високотехнологічних галузей;

 • підтримка галузей із швидким обігом капіталу і високим експортним потенціалом.

Реалізація цих завдань потребує застосування цільового програмного планування, тісного узгодження кожної програми з кредитно-фінансовою, податково-бюджетною, антимонопольною та зовнішньоекономічною політикою Держави.

Аграрна політика.

Партія виходить з того, що сільське господарство є ключовою, стратегічно важливою галуззю, від якої залежать економічна незалежність і продовольча безпека Держави. З урахуванням особливостей землекористування, історичних та культурних традицій регіонів України, треба забезпечити синхронність процесів фермеризації і перетворення колективних сільгосппідприємств на ефективно діючі приватні структури з акціонуванням у формі змішаних концернів, корпорацій, товариств, селянських кооперативів. Ці структури мають поєднувати виробництво, зберігання, транспортування, переробку та реалізацію продукції.

Партія вважає за необхідне поєднання персоніфікованої власності із збереженням максимальної цілісності господарсько-територіальних комплексів. Це має забезпечити ефективне використання землі й майна та розвиток соціальної сфери села.

Комплекс пов’язаних з цим завдань включає:

 • створення на селі ринкової інфраструктури, захист прав власника на землю з одночасною відповідальністю за ефективне її використання;

 • забезпечення рівних умов для діяльності і конкуренції всіх учасників аграрного виробництва;

 • запровадження нової політики кредитно-фінансового забезпечення, яка вирішить проблему кредитування за ставками, що істотно не перевищують облікової ставки НБУ;

 • ринкове забезпечення матеріально-технічними ресурсами з мінімальним втручанням держави;

 • сприяння розвитку орендних форм господарювання на землі та стимулювання кредитного забезпечення їх діяльності;

 • сприяння розвитку сільських регіонів шляхом налагодження ефективної роботи кооперативних організацій і підприємств у сфери виробництва, переробки постачання та збуту сільськогосподарської продукції;

 • сприяння розвитку освіти на селі, та розширення можливостей сільської молоді в отриманні вищої освіти.

Удосконалення інвестиційних механізмів.

Надаючи першочергового значення широкому залученню інвестицій в реальні сектори української економіки, Партія базує свою позицію в галузі інвестиційної політики на:

 • запровадженні системи заходів економічного стимулювання залучення внутрішніх фінансових ресурсів та коштів населення;

 • узгодженні грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики із завданнями інвестиційної стратегії;

 • спрощенні доступу до кредитних ресурсів для вітчизняних виробників, із забезпеченням збалансованості у використанні фінансово-кредитних ресурсів у фінансовому та виробничому секторах економіки за умови незаперечної пріоритетності останнього;

 • організаційно-інституційних перетвореннях в промисловому комплексі;

 • забезпеченні умов для нарощення експортного потенціалу країни;

 • впорядкуванні практики оподаткування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів.

Для досягнення зазначених цілей пропонуються такі заходи:

 • встановлення десятирічного мораторію на зміни в інвестиційному законодавстві;

 • законодавче закріплення статусу землі як товару;

 • формування недержавних гарантійних фондів;

 • законодавче вирішення комплексу проблем, пов’язаних з поверненням та легалізацією капіталів українського походження, чи таких, що належать громадянам України, шляхом бездекларативного їх ввезення та гарантування незмінності прийнятого рішення;

 • розробка практики застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування;

 • забезпечення цільового використання коштів від приватизації стратегічно важливих промислових підприємств на капіталовкладення в їх розвиток та технічне переозброєння; відмова від практики залучення цих коштів до Державного бюджету та державних позабюджетних фондів;

 • використання державних капіталовкладень як інструменту створення первинних умов для залучення приватних та іноземних інвестицій у розвиток пріоритетних галузей національного виробництва;

 • створення умов для реалізації інвестиційних програм за рахунок проведення вторинних емісій пакетів акцій суб’єктів господарювання;

 • розробка і впровадження порядку оцінки майна та активів стратегічно важливих підприємств за участю незалежних експертів і аудиторів, для визначення статутних фондів акціонерних товариств, що створюються на базі цих підприємств;

 • вдосконалення лізингового законодавства з метою розвитку лізингу як важливого засобу інвестування;

 • розробка на основі комплексного системного підходу та закріплення на законодавчому рівні умов щодо порядку приватизації стратегічно важливих промислових підприємств та розробка на кожному з таких об’єктів інвестиційних проектів та бізнес-планів;

 • створення механізму реінвестування дивідендів від використання державної частки в статутному акціонерному капіталі, надходжень від приватизації, кредитних коштів міжнародних фінансових інститутів на розвиток експортного потенціалу підприємств;

 • удосконалення та прискорення створення промислово-фінансових груп;

 • звільнення прямих інвестицій від оподаткування, стимулювання інвестування у виробничу сферу.

Експортно-імпортна політика.

У цій сфері Партія буде послідовно обстоювати принципи:

 • захисту і підтримки національного товаровиробника як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках;
 • створення економічно обґрунтованої системи пріоритетів державної промислової політики;
 • встановлення прозорої валютно-курсової політики держави;
 • формування державної курсової політики з першочерговим урахуванням потреб вітчизняних експортерів.

Для реалізації зазначених цілей передбачається вжиття наступних заходів:

 • лібералізація валютного ринку із забезпеченням вільного доступу до купівлі валюти;
 • прискорене зниження норм обов’язкового продажу валюти з подальшим їх скасуванням;
 • зняття обмежень на передоплату імпортних контрактів;
 • внесення змін до чинного режиму валютного регулювання шляхом встановлення диференційованих термінів надходження валютної виручки залежно від тривалості виробничого технологічного циклу та специфіки експортно-імпортних операцій;
 • введення регулюючих та лімітуючих податків і мит на імпорт і експорт товарів і послуг.

Реформування грошово-кредитної системи.

Необхідно забезпечити орієнтацію грошової системи на обслуговування реального сектора, в тому числі малого та середнього бізнесу, обмежити спекулятивні операції комерційних банків і стимулювати кредитування вітчизняного виробництва.

Це потребує підвищення рівня капіталізації банків, реструктуризації великих банків та створення спеціалізованих грошово-кредитних установ. Необхідно посилити державний вплив у банківській системі, створити Державний банк реконструкції та розвитку, спрямовувати бюджетні і позабюджетні кошти в реальний сектор економіки на кредитній і конкурсній основі.

Реформування банківської системи, посилення ролі держави в організації грошових потоків повинні стимулювати реструктуризацію економіки, підвищення конкурентноспроможності вітчизняних підприємств і подолання платіжної кризи.

Подолання платіжної кризи.

Для подолання платіжної кризи Партія вважає за необхідне:

 • сприяти відновленню і прискореному поповненню обігових коштів підприємств;
 • здійснювати захист права власності, перш за все, на доходи;
 • заохочувати ефективне кредитування реального сектору економіки.

Для цього потрібно:

 • по завершенню реформування банківської системи - провести контрольовану емісію та довести до необхідного рівня монетаризацію національної економіки з наданням відповідних повноважень НБУ;

 • відновити практику взаємозаліків з бюджетом за умови створення прозорої бездисконтної системи клірингу на безоплатній основі;

 • погасити заборгованість працюючого населення за комунальними платежами шляхом взаємозаліків цих боргів з нарахованої, але не виплаченої заробітної плати;

 • провести інвентаризацію дебіторсько-кредиторської заборгованості з наступним створенням спеціальної загальнонаціональної системи поточного моніторингу і класифікації заборгованості з акцентуванням першочергової уваги на її обсягах та структурі з метою визначення шляхів і механізмів погашення;

 • запровадити принципово нову систему платежів, що передбачає ліквідацію безакцептного списання коштів з розрахункових рахунків суб’єктів господарювання (картотека N2) та застосування майнової відповідальності за зобов’язаннями перед бюджетом;

 • активніше застосовувати новий закон про банкрутство для проведення санації та реструктуризації збиткових підприємств;

 • врегулювати механізм вексельного обігу з застосуванням комплексного, системного підходу. Ввести у практику задоволення вимог кредиторів за опротестованими векселями через застосування процедури банкрутства;

 • реструктуризувати основну суму заборгованості перед бюджетом у сплаті податків та зборів на прийнятний термін з наданням відповідної відстрочки по перших платежах та без подальшого нарахування пені із застосуванням принципу диференціації. Пеню по заборгованості перед бюджетом станом на 1 січня 2000 року повністю та без виключень списати.

Податкова політика.

Платформа Партії у сфері податково-бюджетних відносин базується на:

 • загальному зниженні податкового тиску на вітчизняного товаровиробника з одночасним збалансованим розширенням бази оподаткування;

 • встановленні прозорих податково-бюджетних відносин та відповідного законодавства;

 • встановленні однакових умов для функціонування суб'єктів усіх форм і видів діяльності та власності;

 • сприянні переходу підприємців з "тіньового" економічного сектора в легальний сектор, з одночасною легалізацією незадекларованих доходів юридичних та фізичних осіб.

Для досягнення зазначених цілей передбачається вжиття наступних заходів:

 • зниження ставки податку на додану вартість;

 • зниження ставки податку на прибуток підприємств;

 • ліквідація всіх позабюджетних і цільових фондів з подальшим переведенням всіх органів влади виключно на жорстке бюджетне фінансування в рамках визначених лімітів;

 • інвентаризація всіх наявних податкових пільг з подальшим скасуванням економічно необґрунтованих та обов'язковим збереженням необхідних;

 • скорочення терміну відшкодування платникам податку бюджетної заборгованості до двох місяців (крім відшкодування протягом одного місяця за експортними поставками);

 • введення особистої кримінальної відповідальності посадових осіб за порушення встановлених термінів відшкодування заборгованості бюджету з поверненням ПДВ;

 • звільнення від оподаткування операцій зі списання основних фондів у разі фактичної їх ліквідації;

 • суттєве спрощення чинної системи податкового обліку та здійснення його виключно на підставі первісних документів, передбачених Положенням про систему бухгалтерського обліку, з ліквідацією податкових накладних та спеціальних книг обліку;

 • прискорення прийняття Податкового кодексу України з подальшим оголошенням мораторію на зміни у податковому законодавстві протягом 5-ти років;

 • передбачення у Податковому кодексі України припинення стягнення податків, зборів та обов’язкових платежів, що постійно застосовується під час формування доходної частини бюджету, але суперечить Закону України "Про систему оподаткування" та чинному податковому законодавству;

 • виключення із Закону України "Про систему оподаткування" зборів до Державного інноваційного фонду та комунального податку;

 • звільнення від оподаткування прибутку від приросту обсягів експорту продукції, насамперед – наукомісткої та технічно складної;

 • зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці протягом 2000 року до 30% з наступним реформуванням системи пенсійного забезпечення на засадах створення персональних пенсійних рахунків за рахунок заробітної плати працівників з її відповідним збільшенням;

 • оптимізація стягнення ринкового збору у структурі місцевих податків та зборів.

Соціальна політика.

Промисловці і підприємці України, вирішуючи складні економічні питання, виходять з їх органічного взаємозв’язку та взаємозалежності з соціальними та гуманітарними проблемами.

Соціальна сфера суспільства – найважливіший об’єкт політичної роботи у напрямку здійснення ринкових реформ, які, наповнюючи бюджет країни, дозволяють вирішувати нагальні соціальні проблеми. Від ефективності соціальної політики, в першу чергу, залежить безпека та цілісність країни.

Соціальна політика Партії базується на концепції соціальної справедливості, в основу якої покладено принцип "усі мають рівні права і можливості, але не однакові блага". Створення рівних можливостей для реалізації кожною людиною своїх творчих здібностей і підприємливості та надійний захист непрацездатних. Головним її завданням є всебічне сприяння утвердженню і динамічному розвитку соціально справедливого і солідарного громадянського суспільства та демократичної, соціальної, правової держави.

Партія виступає за сильну соціальну політику, яка дозволить оздоровити обстановку в країні і допоможе досягти економічного зростання.

Соціальна політика партії зорієнтована передусім на працюючу людину.

Реалізація пріоритетів соціальної політики Партії спрямована на послаблення соціальної напруги в суспільстві і передбачає здійснення таких конкретних заходів:

 • прискорення погашення заборгованості з виплатою зарплат, пенсій та інших соціальних виплат за рахунок наповнення бюджету коштами нефіскального походження, використання ліквідних державних цінних паперів і відрахувань від грошової приватизації;

 • відновлення стимулюючої ролі заробітної плати, підвищення мотивації продуктивної праці, посилення їх впливу на розвиток виробництва;

 • підвищення вартості робочої сили як одного з важливих чинників конкурентноспроможності підприємств;

 • поступового наближення розмірів мінімальної заробітної плати та пенсій до прожиткового мінімуму;

 • забезпечення повної продуктивної зайнятості, запобігання безробіттю через розвиток малого та середнього бізнесу, збалансування попиту та пропозиції робочої сили, підвищення ефективності використання наявних робочих місць та створення нових;

 • докорінне реформування системи соціального страхування. Обов’язкове соціальне страхування в Україні повинно забезпечити надійний захист працюючих. Роль об’єднань роботодавців в управлінні страховими фондами повинна бути визначальною і забезпечувати ефективне використання страхових коштів;

 • підвищення ролі загальнообов'язкового державного соціального страхування як важливого механізму соціального захисту громадян;

 • поступового переходу до страхової медицини зі збереженням бюджетних медичних установ;

 • реформування системи пенсійного забезпечення громадян в інтересах посилення їх соціального захисту;

 • створення широкомасштабної та ефективної адресної системи соціального захисту малозабезпечених, а також непрацездатних верств населення – пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни і праці, яка передбачає надання субсидій на оплату житла, комунальних послуг, за користування транспортом, телефоном, забезпечення житлом та ін.;

 • посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У сфері соціального партнерства Партія вважає важливим своїм завданням домагатися удосконалення соціально-трудових відносин між найманими працівниками, партнерства, забезпечення соціального миру в суспільстві.

Справедливість як чинник соціальних завдань Партії.

Виходячи з необхідності перенесення центру ваги в реалізації принципу справедливості із сфери розподілу в сферу організації ефективної економічної діяльності, Партія виступає за:

 • створення ефективної системи державного протекціонізму національного виробника як найважливішої умови збалансування інтересів роботодавця і трудівника на принципах соціального партнерства;

 • систему державних заходів щодо реального забезпечення конституційного права на працю, своєчасну та справедливу її оплату;

 • реформування трудового законодавства, наближення його норм до міжнародних стандартів відповідно до Європейської соціальної хартії, рішень ООН, Конвенцій МОП, інших міжнародних норм;

 • законодавче встановлення норм безпеки і якості життя громадянина і суспільства;

 • радикальне реформування системи охорони здоров’я та медичного обслуговування громадян. Необхідними є розробка і реалізація довготермінової програми заходів профілактики захворювань, забезпечення рівного доступу до медичного обслуговування всіх членів суспільства. Це вимагає розширення мережі відповідних закладів, урізноманітнення та поліпшення їх матеріального забезпечення як за рахунок бюджетного фінансування, так і шляхом розширення діяльності недержавних закладів за допомогою пільгового оподаткування. Необхідно зберегти державну систему безоплатної медичної допомоги, комерційні заклади охорони здоров’я повинні доповнювати державну систему;

 • державне піклування про захист, підтримку та розвиток сім’ї як пріоритетну ціннісну орієнтацію соціальної політики. Держава має дбати про збереження генофонду нації та стимулювати постійний приріст населення;

 • збільшення відшкодування населенню грошових вкладів, зроблених:

  1. в Ощадбанку України – шляхом його акціонування і розподілу ліквідних акцій, що мають державні гарантії, серед вкладників з виплатою по них дивідендів;
  2. у комерційні банки та трасти, які щезли з фінансової карти України, - за допомогою вирішення проблеми екстрадиції, введення в дію ефективної системи виявлення і ринкової реалізації їх власності з подальшою виплатою грошових коштів вкладникам;
 • ініціювання надання законодавчих гарантій для реалізації матеріальних інтересів особистості та їх захисту від усіх форм бюрократичного свавілля, зокрема, за допомогою права кожного громадянина на пільгові кредити для придбання акцій через розвинутий ринок цінних паперів, а також введення системи захисту доходів, які забезпечували б мінімальний життєвий рівень і створювали умови для якісного відтворення робочої сили.

Молодіжна політика.

Партія розуміє, що майбутнє будь-якої держави – це її молодь. Від її фізичного і морального здоров’я, енергії та працездатності залежить доля нашої країни. Створення сильної, впевненої у власному майбутньому України неможливе без активної, дієвої, прагматичної молодої генерації.

Молодіжна політика Партії ґрунтується на визнанні того, що молодь є одним з провідних рушіїв суспільних та економічних перетворень, гарантом їх необоротності. В апараті Партії утворюються структури, які, згідно із Статутом Партії, забезпечують реалізацію її молодіжної політики.

Ці підрозділи користуються правом внесення ініціатив для прийняття загальнопартійних рішень, відповідають за реалізацію молодіжної політики Партії. Для стимулювання внутріпартійної та загальнонаціональної активності молоді Партія вносить законодавчі ініціативи з питань державної молодіжної політики.

Партія здійснює комплекс заходів з метою створення сприятливих умов для формування свідомої та активної громадської позиції молоді, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, орієнтації молоді на самовизначення та самореалізацію.

Провідні напрямки молодіжної політики:

 • створення сприятливих умов для участі молоді в суспільно-політичному та державному житті шляхом залучення молодих людей до діяльності політичних і громадських організацій, надання представникам молодіжних організацій консультативного статусу в органах державної влади та місцевого самоврядування;

 • ширше впровадження системи пільгового кредитування житлового будівництва, отримання освіти, розвитку молодіжного підприємництва та інших нагальних потреб, що передбачає створення відповідних фінансово-кредитних установ, передусім спеціалізованого молодіжного банку;

 • забезпечення рівних можливостей в одержанні освіти всім молодим людям незалежно від їх матеріального становища, розширення навчання з перспективних спеціальностей, організація стажування у провідних навчальних закладах і на підприємствах України та за кордоном;

 • поглиблення вивчення економіки та права у середніх і вищих навчальних закладах шляхом проведення інтелектуальних конкурсів та олімпіад; виховання молоді відповідно до високих морально-етичних норм, національних традицій;

 • поступовий перехід протягом п’яти років до контрактної служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, вдосконалення системи військової підготовки юнаків у середній школі, надання кожному студенту права на проходження військової підготовки;

 • сприяння в подоланні демографічної кризи шляхом впровадження економічних та правових механізмів стимулювання народжуваності, передусім грошових виплат на кожну народжену дитину;

 • пропагування здорового способу життя через розвиток фізичної культури, масового та професійного спорту;

 • видання загальної і спеціальної літератури, що безкоштовно, або за собівартістю, розповсюджується серед молоді.

Конкретні кроки Партії у підготовці та використанні кадрового резерву.

Формування нової генерації можливе лише за умови її реальної економічної незалежності, що досягається шляхом створення для молоді сприятливих умов на ринку праці та розвитку молодіжного підприємництва.

До пріоритетних завдань Партії належить розробка та винесення на розгляд Верховної Ради України Національної програми зайнятості молоді в Україні на період 2001-2005рр., яка передбачатиме підвищення рівня професійної підготовки та зменшення безробіття серед молоді шляхом:

 • оптимізації освітньо-кваліфікаційної підготовки спеціалістів;

 • вдосконалення системи післядипломної освіти та перепідготовки кадрів;

 • створення відділів роботи з молоддю в державних центрах зайнятості;

 • законодавче закріплення державної гарантії у наданні молодим людям першого робочого місця;

 • залучення молоді до стажування та роботи в державних установах і на підприємствах державного сектора; створення додаткових робочих місць у сфері послуг;

 • розширення зайнятості на неповний робочий день для тих, хто навчається, відновлення системи молодіжних будівельних загонів, практики сезонних сільськогосподарських робіт тощо;

 • сприяння розвитку підприємництва у молодіжному середовищі шляхом цільового кредитування, створення бізнес-інкубаторів і бізнес-центрів.

Культурна політика.

Відродження і розвиток культури, моралі та духовності.

Партія усвідомлює, що у процесі ствердження української держави зростає соціальна функція культури. Вона підкреслює особливу роль в цьому інтелігенції. Інтелігенція є безпосереднім носієм цінностей в сфері духовного виробництва, саме вона визначає громадську думку, здійснює ідеологічне забезпечення політичних програм та формує світоглядні орієнтації нації.

Рівень участі інтелігенції в політичному житті суспільства визначає рівень підтримки широкими верствами населення політичних ініціатив партії. Партія вбачає в інтелігенції союзника у справі відродження національної культури.

Засвоєння загальнолюдських і національних цінностей, ідей добра, справедливості, гуманізму, віротерпимості є важливим елементом доктрини державного будівництва.

Подолання кризи в духовній сфері передбачає:

 • підвищення рівня духовності, утвердження принципів загальнолюдської моралі і гуманістичних цінностей за допомогою створення фондів підтримки культури та мистецтва, відродження традицій меценатства;

 • збереження та примноження творчого потенціалу, закладеного у мові, культурі та мистецтві українського народу та всіх етносів, що населяють Україну;

 • створення умов для збереження та реалізації традиційних рис українського народу: працелюбності, підприємливості, ощадливості та господарності;

 • створення законодавчої бази та механізму забезпечення прав на інтелектуальну власність на рівні світових стандартів.

Економічне оздоровлення країни неможливе без прискореного відродження моралі, яка базується на цінностях та традиціях українського народу. Необхідно формувати національний патріотизм, який спирається й орієнтується на загальнодержавні інтереси.

У створенні культу сім’ї і дітей, ініціативності, чесної і наполегливої праці, як основи особистого добробуту і процвітання всієї країни, Партія відводить велику роль засобам масової інформації.

Свій внесок у підвищення духовності народу, формування високих морально-етичних норм та послаблення соціальної напруги покликані здійснювати всі релігійні конфесії України. Політика Партії ґрунтується на віротерпимості та толерантному ставленні до всіх легально діючих церков та релігійних конфесій.

Соціально-екологічна політика.

Партія вважає, що виключно актуальним є надання статусу пріоритетної проблемі екологічної безпеки країни, визначення регіонів, що потребують невідкладної екологічної допомоги. Необхідна термінова реалізація широкомасштабної Екологічної програми, розрахованої до 2005 року, з використанням усіх можливих джерел фінансування: закордонних кредитних ліній, міжурядової допомоги і підтримки провідних міжнародних екологічних організацій.

Соціально-екологічна політика – важлива складова діяльності сучасної держави. Її мета – створення сприятливих для збереження та зміцнення здоров'я нації умов природного середовища, за умови якомога повнішого задоволення матеріальних, духовних та екологічних потреб Нації.

Партія заявляє: Природа України – спільне і невідчужуване багатство Нації.

Головним суб’єктом екологічної політики є держава, як виразник корінних інтересів нації, об’єктом – вся система "суспільство-природа".

Механізмами реалізації соціально-екологічної політики Партія вважає: виробничо-технічний потенціал соціально-екологічної діяльності, її науково-інформаційне забезпечення та механізми реалізації соціально-екологічної виробничої діяльності, включаючи економічні важелі управління, систему правових актів та соціально-екологічну культуру суспільства і кожного його члена.

Партія вважає, що природа України – це своєрідний капітал Нації, якісний та кількісний потенціал якого потребує збереження цілісності екологічних систем, підтримки корисних якостей природи та її відтворення без збіднення.

Партія виходить з того, що саме Держава здійснює безпосередні заходи природоохоронного характеру: організацію науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, систем інформаційного забезпечення, підготовку кадрів спеціалістів у галузі охорони природи, моніторинг стану навколишнього середовища, охорону прибережних вод, будівництво та утримання водоочисних споруд загальнонаціонального значення, утримання заповідників та національних парків.

Надаючи велику роль приватному сектору економіки, Партія вважає, що Держава повинна стимулювати і регулювати господарську діяльність приватного сектору з метою вжиття ним заходів природоохоронного характеру: надає прямі та непрямі субсидії приватним фірмам та місцевим органам влади на проведення природоохоронних заходів, цільові кредити на здійснення соціально-екологічних програм, заохочує режим прискореної амортизації техніки, проводить екологічну експертизу господарських об’єктів, розробляє і впроваджує екологічні нормативи, норми та стандарти екологічної діяльності, слідкує за дотриманням екологічного законодавства.

Національна політика.

Метою національної політики Партії є всебічне сприяння становленню і розвитку української нації як Вітчизни усіх громадян, що пов’язали свою долю з Україною, її Землею, економікою, культурою, Державою.

Основними завданнями своєї національної політики Партія вважає:

 • забезпечення рівних конституційних прав і свобод усіх громадян незалежно від їх расового та етнічного походження;

 • розвиток культурної самобутності українського етносу;

 • створення сприятливих умов для розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності етнічних спільнот;

 • максимальне сприяння виконанню положень Закону України "Про мови", утвердженню державної мови;

 • перетворення поліетнічності суспільства, його багатокультурності в інтегруючий фактор розвитку громадянського суспільства;

 • забезпечення інтеграції в українське суспільство кримськотатарського та інших депортованих народів;

 • встановлення тісного співробітництва із зарубіжними українцями, підтримку їх національно-культурних інтересів;

 • зміцнення гарантій, які виключали б етнічний екстремізм, дискримінацію громадян за етнічними, релігійними, мовними чи іншими ознаками;

 • вдосконалення правових основ регулювання міжетнічних відносин в Україні.

Зовнішня політика та національна Безпека.

Партія промисловців і підприємців України розглядає національну безпеку як систему політичних, економічних, соціальних, правових, інформаційних, культурно-ідеологічних, екологічних, військових заходів та засобів захищеності життєво важливих інтересів українського суспільства, окремих його громадян, держави, державних кордонів, територіальної цілісності, національного ринку, культурних цінностей від внутрішньої і зовнішньої загрози; як стан держави, що дозволяє зберегти свій суверенітет і цілісність, виступати самостійним суб’єктом міжнародних відносин.

Політика Партії базується на концепції національної безпеки, в якій віддається пріоритет не стільки воєнним факторам, скільки засобам поступового перетворення системи національної безпеки України в дієву складову всезагальної безпеки, зусиль світової спільноти, спрямованих на збереження миру, демілітаризацію, демократизацію й гуманізацію міжнародних відносин.

Партія вважає, що розвиток Збройних Сил України повинен базуватися на військовій доктрині "розумної достатності", і буде постійно дбати про зміцнення їх оборонної потужності на рівні європейських стандартів. Майбутнє національної оборони – за професійною армією, служба в якій стала б престижною справою.

Військово-промисловий комплекс повинен залишатися під контролем держави. Партія сприятиме його розвитку, перш за все, у напряму підвищення його конкурентноспроможності, технологічної незалежності та самодостатності. Військова співпраця і військово-промислова кооперація розвиватимуться з тими країнами, які поважають національні інтереси України, її суверенітет та незалежність.

Пріоритетне значення Партія приділятиме участі української держави у створенні системи європейської і всезагальної безпеки засобами проведення послідовної, миролюбної зовнішньої політики, що ґрунтується на принципах позаблоковості та багатовекторності.

Наш курс – розвиток дружніх відносин з усіма країнами, які дотримуються норм міжнародного права. Пріоритет надаватиметься такому міжнародному співробітництву, яке дасть змогу Україні посісти гідне місце в міжнародному розподілі праці та на світових ринках.

Враховуючи геополітичну ситуацію, Партія докладатиме максимум зусиль для створення сприятливих умов інтеграції України в європейські та євроатлантичні структури при одночасному інтенсивному розвитку взаємовигідних економічних та культурних зв’язків з сусідніми країнами, приділяючи особливу увагу взаєминам з Росією.

Партія виступає за впровадження такої зовнішньополітичної доктрини держави, яка відповідала б національним інтересам України. Партія вважає, що у міжнародній політиці українська держава повинна дотримуватися принципів взаємовигідного співробітництва, невтручання у внутрішні справи інших держав, мирного співіснування, неприєднання до воєнних блоків, виходу з конфліктних ситуацій шляхом переговорів та іншими політичними засобами.

4. Прикінцеві положення

Сьогодні ми заявляємо про наші цінності, цілі, пріоритети, шляхи і засоби їх досягнення. Наша програма – це програма ділових професіоналів та прагматиків, які знають, що і як треба робити для відродження і процвітання України. Ми готові взяти на себе відповідальність за майбутнє нашого народу.

Декларуючи свою прихильність принципам економічної та політичної демократії, Партія промисловців і підприємців України має тверді наміри стати авангардом впевненого поступу українського суспільства і використати весь свій потенціал на його добробут і процвітання, прогрес демократії, ринкових реформ, утвердження громадянського суспільства.

Актуальність підвищення ролі Партії у житті українського суспільства обумовлена:

 • потребою в економічно активній частині громадян – рушійній силі радикальних перетворень;

 • підвищенням економічної свідомості та політичної культури українського народу;

 • потребою зламу депопуляції українського народу з подальшим збільшенням народонаселення;

 • необхідністю прискореної інтеграції України у світове співтовариство.

Усвідомлюючи свою відповідальність перед українським суспільством, перед Минулим і Майбутнім Нації і Держави, Партія буде неухильно та послідовно вдосконалювати форми та методи своєї роботи, утверджувати в українському суспільстві принципи гармонійного соціального партнерства, взаємодопомоги і солідаризму.

Україна має нелегку історичну долю. Сьогодні вона стоїть на порозі визначального для її майбутнього рубежу, з якого ми, - або подолаємо занепад, розгубленість і відчай власними мудрими, відповідальними й рішучими діями, - або скотимось до масштабних соціальних деструкцій, до втрати державної незалежності й зостанемося на узбіччі дороги історичного розвитку цивілізації.

Україна не може бути другосортною країною. Вона, або буде серед самих розвинених держав світу, або її не буде взагалі.

Ми, українські промисловці і підприємці, плоть від плоті і кров від крові українського народу. Ми увібрали в себе з материнським молоком любов до цієї Землі, политої кров’ю і потом наших батьків. Ми усвідомлюємо покладену на нас Богом і Долею відповідальність, місію відродити Україну і докладемо всіх зусиль, щоб самовідданою працею і служінням високим ідеалам Держави, Нації, Честі вторувати шлях до процвітання України.

 

Партия промышленников и предпринимателей Украины. Адрес в Харькове
© 2003-2005, ХОО ПППУ, Харьков,
pppu@sys.com.ua, pppu@yandex.ru
AllBest.Ru Зарегистрировано Харьковским порталом