Зареєстровано
Міністерством юстиції України
20 квітня 2000 року
Свідоцтво N 1410

Нову редакцію погоджено
" 16 " квітня 2003 року

Затверджено
Установчим З'їздом Партії промисловців і підприємців України
протокол від 09.02.2000 pоку

Нову редакцію затверджено III З’їздом
Партії промисловців і підприємців України
протокол від 22.03.2003 року

СТАТУТ
ПАРТІЇ ПРОМИСЛОВЦІВ І
ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ
(нова редакція)

м. Київ - 2003 p.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Партія промисловців і підприємців України /далі – Партія/ є політичною партією, що об’єднує на добровільній основі громадян України, які підтримують Програму Партії і сприяють її здійсненню.

 2. Партія здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про політичні партії в Україні" /далі – Закон/, іншого чинного законодавства України, Програми Партії, цього Статуту, актів керівних органів Партії.

 3. Партія створюється та діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, верховенства права, гласності.

 4. Партія утворюється і діє з всеукраїнським статусом, і будується за територіальною ознакою.

 5. Повна назва Партії: Партія промисловців і підприємців України
  Скорочена назва Партії: ПППУ.

 6. Юридична адреса Партії: 01023, Україна, м. Київ, вул.Шота Руставелі, 11.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

 1. Метою діяльності Партії є досягнення економічного і соціального прогресу України на засадах соціально-орієнтованої економіки, народовладдя і громадянського суспільства.

 2. Головними завданнями Партії є:

  1. завоювання політичної влади у державі шляхом висування та обрання представників Партії на виборах Президента, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим та депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів.

  2. участь у створенні умов для розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки, формуванні громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави через:

   • сприяння проведенню адміністративної реформи, створенняю професійного і необтяжливого для платників податків державного апарату та апарату органів місцевого самоврядування;

   • політичне сприяння реалізації інтересів промисловців і підприємців, усіх суб’єктів підприємницької діяльності шляхом сприяння створенню сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності та проведенню ринкових перетворень;

   • сприяння створенню умов для поступового і стабільного підвищення якості й рівня життя українських громадян, зростанню їх добробуту, екологічної безпеки їх здоров’я, проведенню дійової соціальної політики;

   • участь у здійсненні активної молодіжної політики, направленої на фізичний, професійний і духовний розвиток молоді України та завоювання нею гідного місця у суспільному і державному житті;

   • створення умов для випереджаючого розвитку вітчизняної науки, культури, освіти, охорони здоров'я, спорту та фізичної культури;

   • сприяння збереженню та розвитку ідей українського патріотизму, співпраці з релігійними і національно-культурними організаціями, зміцненню традиційних цінностей духовності і сім'ї, захисту материнства та піднесенню ролі жінок в житті суспільства;

   • сприяння зміцненню міжнародного авторитету України, сприяння повноцінній участі України у світових процесах європейської та трансатлантичної інтеграції, а також інтеграції у рамках СНД.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАРТІЇ

 1. Партія є юридичною особою з дня її реєстрації в Міністерстві юстиції України, має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, виступати позивачем та відповідачем у загальних та господарських судах. Партія є неприбутковою організацією.

 2. Партія має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи зі своїм найменуванням, бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Політичною Радою Партії. Символіка реєструються у встановленому законом порядку.

 3. Партія відповідає за своїми зобов’язаннями належним їй майном, на яке згідно чинного законодавства України може бути накладено стягнення.

 4. Держава не відповідає за зобов’язаннями Партії, а Партія не відповідає за зобов’язаннями держави.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАРТІЇ

 1. Відповідно до цього Статуту Партія у встановленому чинним законодавством порядку має право:

  • вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України "Про політичні партії в Україні" та іншими законами України;

  • брати участь у виборах Президента України, висувати єдиного кандидата на виборах Президента України від Партії, депутатів до Верховної Ради України, депутатів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

  • використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;

  • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;

  • викладати публічно і відстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

  • брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;

  • вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку;

  • підтримувати зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України;

  • засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних органів.

 2. Партія користується також іншими правами, якщо це не суперечить Конституції України і чинному законодавству України.

 3. Відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту Партія зобов'язана:

  • дотримуватись вимог Конституції та норм чинного законодавства України, включаючи загальновизнані принципи і норми міжнародного права, що стосуються сфери діяльності Партії;

  • щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно Партії.

Партія несе також інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ, ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКІВ ЧЛЕНІВ

 1. У Партії встановлюється фіксоване індивідуальне членство.

 2. Членами Партії можуть бути громадяни України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, не є членами будь-яких інших політичних партій, визнають мету та завдання Партії, підтримують Програму Партії та дотримуються положень цього Статуту. Забороняється відмова у прийнятті або виключенні з Партії особи за ознаками її статі, національності, соціального походження, роду занять, віросповідання або іншими ознаками.

 3. Прийом в члени Партії здійснюється за рішенням Загальних зборів первинної партійної організації більшістю голосів на основі особистої письмової заяви громадянина. Члену Партії видається документ, що засвідчує членство в Партії, зразок якого затверджується Політичною Радою Партії.

 4. Член Партії має право:

  • висувати кандидатів, обирати та бути обраним до будь-якого керівного органу Партії, а також брати участь в управлінні справами Партії в інших формах, передбачених цим Статутом;

  • пропонувати кандидатури для висунення від імені Партії до будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

  • брати участь в підготовці рішень з питань політики Партії в порядку і межах, передбачених цим Статутом;

  • звертатись з пропозиціями, заявами, клопотаннями до будь-якого партійного органу чи посадової особи Партії;

  • отримувати інформацію по різних аспектах діяльності Партії;

  • звертатися до будь-якого органу Партії для захисту прав і законних інтересів в зв'язку із статутною діяльністю Партії;

  • у разі незгоди з рішенням керівного органу Партії, оскаржити його рішення у вищестоящому органі Партії.

 5. Члену Партії забороняється:

  • брати участь у діяльності громадських організацій, програмні цілі яких суперечать Конституції , чинному законодавству України, Програмі і Статуту Партії;

  • виступати представником Партії або її органів без відповідних повноважень.

 6. Член Партії зобов'язаний:

  • дотримуватись положень Конституції і чинного законодавства України та Статуту Партії;

  • сприяти реалізації Програми Партії;

  • своєчасно сплачувати членські внески у порядку і розмірах, що встановлюється Політичною Радою Партії;

  • перебувати на обліку тільки в одній первинній партійній організації;

  • виконувати рішення керівних партійних органів, прийнятих відповідно до вимог і в порядку, встановлених цим Статутом.

  Члени Партії – депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови, депутати Верховної Ради звітують щодо своєї депутатської діяльності на зборах (конференціях) в первинних і територіальних партійних організаціях.

 7. Членство в Партії може бути зупинено на час перебування членів Партії на посадах або службі, визначених у ч. 3 ст. 6 Закону України "Про політичні партії в Україні". Зупинення членства в Партії проводиться шляхом подачі письмової заяви у відповідну первинну партійну організацію.

 8. Після звільнення з посади або служби, на час перебування на яких було зупинено членство в Партії, громадянин може поновити членство на підставі подачі письмової заяви у відповідну первинну організацію. При цьому визначена цим Статутом процедура прийняття у члени Партії не застосовується.

 9. Членство в Партії припиняється у випадках:

  • добровільного виходу з Партії;

  • виключення з Партії;

  • настання певних юридичних фактів, передбачених частиною п’ятою пункту 5.11 цього Статуту.

  1. Добровільне припинення членства в Партії проводиться шляхом подачі письмової заяви у відповідну первинну партійну організацію. Громадянин, що вийшов з Партії, може бути знову прийнятий в члени Партії на загальних підставах, але не раніше, ніж через шість місяців з дня виходу.

  2. Член Партії може бути виключений з її складу за рішенням первинної партійної організації, на обліку в якій він перебуває, за порушення положень цього Статуту, за діяльність, що суперечить меті та завданням чи Програмі Партії, за систематичну (більш як 6 місяців) несплату членських внесків, за набуття членства іншої політичної партії. Таке рішення може бути оскаржене до вищестоящого партійного органу в місячний термін.

  Розгляд питання про виключення з Партії проводиться з ініціативи:

  • не менш, ніж однієї третини членів Партії, що перебувають на обліку у відповідній первинній партійній організації;

  • керівного органу територіальної партійної організації відносно члена Партії, який входить до складу цієї організації;

  • Політичної Ради Партії - відносно особи, що входить до керівного органу Партії, а також члена Партії, що є Президентом України, народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України.

  У випадку, якщо первинна організація у місячний термін від дня надходження відповідного звернення Політичної Ради Партії або керівного органу територіальної партійної організації не ухвалила рішення про виключення певної особи з Партії, питання може бути винесене на розгляд Політвиконкому Партії, який має право ухвалити рішення про виключення особи з Партії за наявності підстав, передбачених цим Статутом.

  Членство у Партії припиняється також у разі визнання громадянина недієздатним, безвісно відсутнім, у випадку набуття членства іншої політичної партії, припинення громадянства України, виїзду на постійне проживання за межі України, а також у разі смерті громадянина.

  У разі припинення членства в Партії сума сплачених членських внесків члену, що вибув (його спадкоємцям) не повертається.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

 1. Головними принципами внутрішньопартійної діяльності Партії є

  • виборність керівних органів Партії;

  • періодична звітність керівних органів Партії перед партійними органами нижчого та вищого рівнів;

  • колегіальність в роботі керівних органів Партії;

  • персональна відповідальність кожного члена Партії за виконання своїх обов’язків та доручень керівних органів Партії;

  • обов’язковість рішень вищестоящих органів для органів та організацій нижчого рівня;

  • верховенство З’їзду Партії як вираження волі всієї Партії.

 2. Основою Партії є первинні партійні організації, які створюються за територіальною ознакою (надалі "первинні організації").

  Первинна організація створюється не менше ніж з трьох осіб на установчих зборах первинної організації.

  Рішення про створення первинної організації оформляється протоколом та затверджується вищестоящою партійною організацією.

  Первинні організації проводять свою діяльність у відповідності з Програмою Партії та на підставі цього Статуту.

 3. Вищим органом первинної організації є Загальні збори її членів , що перебувають на обліку в цій первинній організації.

  Загальні збори повноважні розглядати будь-які питання діяльності первинної організації. До виключної компетенції загальних зборів первинної організації належить:

  • прийняття рішення про прийом в члени Партії, про виключення з Партії, про припинення членства в Партії;

  • обрання голови первинної організації , його заступника та визначення їх компетенції;

  • обрання делегатів на Конференцію територіальної партійної організації;

  • формування списку і висування кандидатів від Партії на виборах місцевих рад, сільських, селищних,міських голів;

  • ініціювання громадських слухань, зборів громадян та інших форм участі громадян в управлінні публічними справами на підвідомчій території;

  • ініціювання відкликання депутатів місцевих (сільських, селищних, міських, районних в місті, районних, обласних) рад, які не виправдали довіри Партії;

  • вирішення інших питань діяльності первинної організації, що витікають з Програми і Статуту Партії.

 4. Загальні збори первинної організації скликаються по мірі необхідності , але не рідше одного разу на квартал, з ініціативи голови первинної організації або не менш ніж однієї третини членів Партії, що перебувають на обліку в цій організації, а також на вимогу вищестоящого партійного органу.

 5. Загальні збори первинної організації визнаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж половина членів Партії, що перебувають на обліку в первинній організації.

 6. Рішення з усіх питань приймаються відкритим або, за рішенням Загальних зборів, таємним голосуванням більшістю голосів з числа присутніх на зборах членів Партії, що перебувають на обліку в первинній організації.

 7. Голова первинної організації керує поточною роботою організації. Голова первинної організації:

  • представляє первинну організацію в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

  • звітує на Загальних зборах первинної організації про свою діяльність;

  • підписує документи від імені первинної організації;

  • розробляє план роботи первинної організації;

  • виконує інші повноваження, покладені на нього Загальними зборами первинної організації.

 8. Діяльність первинної організації може бути припинена шляхом саморозпуску або за рішенням партійного органу вищого рівня у разі порушення Статуту Партії, невиконання Програми Партії або за дії, що суперечать меті та завданням Партії.

 9. Первинні організації, згідно з адміністративно-територіальним поділом України об'єднуються в територіальні (районні в місті, міські, районні, міськрайонні /діяльність яких поширюється на територію міста районного чи обласного рівня та відповідного району/, обласні ( м. Києва і м. Севастополя), Автономної Республіки Крим) партійні організації.

 10. Рішення про створення територіальної партійної організації, приймається Радою вищестоящої партійної організації.

  Територіальні партійні організації обласного (м. Київа і м. Севастополя) рівня мають статус юридичних осіб . Інші територіальні організації можуть набувати статусу юридичної особи за рішенням Політвиконкому Партії.

 11. У частині, що не суперечить програмним документам Партії та Статуту Партії, територіальні партійні організації самостійно вирішують всі поточні питання своєї діяльності.

 12. Керівними органами територіальної партійної організації є

  • Конференція (збори) територіальної партійної організації;

  • Рада територіальної партійної організації;

  • Голова територіальної партійної організації;

 13. Вищим органом територіальної партійної організації є Конференція (збори), яка скликається не рідше, ніж раз на два роки. Позачергові Конференції (збори) скликаються за рішенням Ради територіальної партійної організації, або за вимогою не менш 1/3 первинних організацій. Норма представництва та порядок виборів делегатів на Конференцію (збори) встановлюється Радою територіальної партійної організації.

  Про час скликання Конференції (зборів), порядок денний, а також норму представництва на Конференцію (збори), Рада територіальної партійної організації інформує не пізніше ніж за місяць до проведення Конференції (зборів), якщо інше не передбачено рішеннями Політичної Ради Партії. Рішення на Конференції (зборах) приймаються простою більшістю голосів.

  Звітно-виборчі Конференції (збори) в територіальних партійних організаціях обласного (м.Київа і м. Севастополя) рівня проводяться один раз у два роки.

 14. До виключної компетенції Конференції (зборів) відносяться:

  • обрання Голови територіальної партійної організації, Ради територіальної партійної організації, Ревізійної комісії;

  • вирішення питання про створення комісій (скарбничої, апеляційної тощо);

  • формування списку і висування кандидатів від Партії на виборах місцевих рад, сільських, селищних, міських голів;

  • внесення пропозицій щодо кандидатів від територіальних партійних організацій обласного рівня для включення в виборчий список Партії на виборах народних депутатів.

  Конференція (збори) може вирішувати будь-яке питання діяльності відповідної територіальної партійної організації.

  До виключної компетенції Конференції (зборів) територіальної партійної організації обласного рівня відноситься обрання делегатів на З'їзд Партії і делегування представників до Політичної Ради Партії.

 15. Керівництво поточною діяльністю територіальної партійної організації в період між Конференціями (Зборами) здійснює Рада територіальної партійної організації.

  Рада територіальної партійної організації:

  • обирає заступника Голови територіальної партійної організації;

  • розробляє плани роботи територіальної партійної організації Партії;

  • скликає Конференції (збори), готує питання для їх розгляду;

  • координує діяльність первинних організацій розташованих на відповідній території;

  • організує та забезпечує виконання рішень керівних органів Партії;

  • вирішує інші питання діяльності Партії, що не входять до виключної компетенції Конференції (зборів) територіальної партійної організації та керівних органів Партії.

  Рада територіальної партійної організації приймає рішення простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. Засідання Ради територіальної партійної організації є чинним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її членів.

  Засідання Ради територіальної партійної організації проводяться по мірі необхідністі, але не рідше одного разу на квартал.

  Рішення Ради територіальної партійної організації приймаються простою більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Ради.

 16. Вищою посадовою особою територіальної партійної організації є Голова територіальної партійної організації.

  Голова територіальної партійної організації:

  • здійснює загальне керівництво поточною діяльністю територіальної партійної організації;

  • скликає засідання Ради територіальної партійної організації та головує на них;

  • звітує про результати своєї роботи на Конференціях (зборах) територіальної партійної організації;

  • приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників територіальної партійної організації, що має статус юридичної особи;

  • здійснює інші функції щодо керівництва організацією, які не відносяться до виключної компетенції інших органів територіальної партійної організації та керівних органів Партії.

  Голова територіальної партійної організації має право делегувати частину наданих йому повноважень своїм заступникам.

 17. Виконавчим органом територіальної партійної організації обласного (м. Київа і м. Севастополя) рівня є її Секретаріат. Структура та чисельний склад Секретаріату визначається Радою цієї партійної організації.

  Секретаріат територіальної партійної організації обласного рівня:

  • забезпечує виконання рішень керівних органів відповідної партійної організації та керівних органів Партії;

  • веде облік членів Партії відповідних партійних організацій;

  • здійснює інші функції за дорученням вищестоящих керівних органів Партії.

 18. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю партійної організації, що має статус юридичної особи, належить до компетенції Ревізійної комісії відповідної партійної організації (далі – Ревізійна комісія партійної організації).

  Ревізійна комісія партійної організації обирається Конференцією (зборами) відповідно до порядку та у чисельності, встановленими Конференцією (зборами) відповідної територіальної партійної організації.

  Члени керівних органів та штатні працівники партійної організації зобов’язані на першу вимогу Ревізійної комісії партійної організації надавати всі необхідні документи та інформацію для виконання комісією покладених на неї завдань.

  Про результати своєї роботи Ревізійна комісія партійної організації звітує на Конференції (зборах) відповідної партійної організації.

 19. Припинення діяльності територіальної партійної організації відбувається за рішенням органу, що прийняв рішення про її утворення, у разі порушення Статуту, невиконання Програми Партії або за дії, що суперечать цілям та завданням Партії.

 20. Члени Партії – народні депутати України та депутати органів місцевого самоврядування, створюють депутатські фракції (групи) для здійснення через них програмних завдань Партії.

Голова (співголова) депутатської фракції (групи) за посадою входить до складу Ради відповідної організації Партії.

Депутатська фракція не може створювати окремої первинної партійної організації. Кожен її член має належати до однієї з відповідних первинних партійних організацій.

Рішення про створення, реорганізацію чи припинення діяльності депутатської фракції (групи) приймається Радою партійної організації відповідного рівня.

Рішення про створення, реорганізацію чи припинення діяльності депутатської фракції (групи) у Верховній Раді України приймається Політичною Радою Партії.

7. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

 1. Керівними органами Партії є:

  • З'їзд Партії;
  • Політична Рада Партії;
  • Політвиконком Партії (далі – Політвиконком);
  • Президія Політвиконкому;
  • Голова Партії;
 2. Вищим органом Партії є З’їзд Партії. З'їзд має право розглянути будь-яке питання діяльності Партії.

 3. До виключної компетенції З’їзду Партії відноситься:

  • визначення основних завдань та політики Партії;
  • прийняття Статуту та Програми Партії, внесення в них змін і доповнень;
  • обрання та звільнення з посади Голови Партії;
  • обрання Політичної Ради Партії та Ревізійної Комісії;
  • прийняття рішення про вхід Партії до виборчих блоків;
  • затвердження списку кандидатів від Партії на виборах народних депутатів України;
  • затвердження кандидата Партії на виборах Президента України;
  • заслуховування звітів керівних органів Партії, що формуються З'їздом Партії;
  • реалізація права власності на майно та кошти Партії;
  • прийняття рішення про припинення діяльності Партії.

  Рішення про прийняття Статуту та Програми Партії, внесення в них змін і доповнень, а також рішення про припинення діяльності Партії приймаються двома третинами голосів присутніх на З'їзді Партії делегатів.

 4. З'їзд Партії формується на основі представництва від територіальних партійних організацій обласного (м. Київа і м.Севастополя) рівня. Делегати З’їзду Партії обираються на конференціях (зборах) територіальних партійних організацій обласного рівня. Норма представництва на З’їзд Партії визначається Політичною Радою Партії, про що територіальні партійні організації обласного рівня повідомляються у термін не пізніше тридцяти днів до дати проведення З’їзду Партії. Інформація про дату та місце проведення З’їзду Партії, попередній порядок денний доводиться Секретаріатом Партії до територіальних партійних організацій обласного рівня не пізніше ніж за тиждень до проведення З’їзду Партії.

  З'їзд Партії скликається Політичною Радою Партії один раз на два роки.

  Позачерговий З'їзд Партії скликається з ініціативи Політичної Ради Партії або на вимогу не менше ніж 1/3 територіальних партійних організацій обласного рівня. Інформація про норму представництва доводиться до відома територіальних партійних організацій обласного рівня не пізніше 15 днів до дати проведення Позачергового З’їзду Партії.

  З'їзд Партії правомочний, якщо для участі в його роботі зареєструвалося 2/3 делегатів. Рішення З`їзду Партії, крім питань, визначених частиною другою пункту 7.3. цього Статуту, приймаються більшістю присутніх на З'їзді Партії делегатів.

  З’їзд Партії має право делегувати Політичній Раді Партії окремі повноваження для вирішення питань, що не входять до виключної компетенції З’їзду Партії.

 5. У перервах між З'їздами Партії роботою Партії керує Політична Рада Партії.

  Політична Рада Партії обирається на З’їзді Партії. З`їзд Партії визначає порядок обрання Політичної Ради Партії та її чисельний склад. До складу Політичної Ради Партії входить за посадою Голова Партії, Заступники Голови Партії, народні депутати України – члени Партії та голови територіальних партійних організацій обласного (м.Київа і м.Севастополя) рівня.

 6. Політична Рада Партії:

  • скликає черговий та позачерговий З'їзд Партії;

  • готує пропозиції щодо порядку денного та регламенту З’їзду Партії, визначає дату та місце його проведення;

  • формує список кандидатів в депутати Верховної Ради України від Партії та вносить його для затвердження З`їздом Партії;

  • вносить у порядку і на підставах, визначених Конституцією та законами України, пропозиції щодо відкликання депутатів Верховної Ради України від Партії;

  • затверджує бюджет Партії і звіт про його виконання, визначає порядок та розмір сплати членських внесків;

  • обирає та звільняє членів Політвиконкому;

  • обирає та звільняє з посади за поданням Голови Партії першого (их);

  • заступника (ів) та заступників Голови Партії, визначає їх кількісний склад;

  • приймає рішення про кооптацію членів Політичної Ради Партії;

  • заслуховує звіти Політвиконкому;

  • вирішує питання щодо створення консультаційно-дорадчих органів Партії;

  • ініціює розгляд питання про виключення з членів Партії осіб, що входять до складу керівних органів Партії та члена Партії, що є Президентом України, народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України;

  • приймає рішення про створення та припинення діяльності територіальних;

  • партійних організацій обласного рівня;

  • створює та припиняє діяльність загальнопартійних засобів масової інформації;

  • визначає структуру і чисельний склад Секретаріату Партії та затверджує Положення про нього;

  • затверджує зразки печатки, штампів з найменуванням Партії, бланки, власну символіку, а також зразок документа, що засвідчує членство в Партії;

  • приймає рішення, постанови, інші акти, пов`язані із статутною діяльністью Партії.

  Політична Рада має право прийняти до свого розгляду будь-яке питання, не віднесене до виключної компетенції З'їзду Партії.

 7. Засідання Політичної Ради Партії скликається Політвиконкомом не рідше одного разу на шість місяців за рішенням З'їзду Партії або Політичної Ради Партії і вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 членів Політичної Ради Партії. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політичної Ради Партії.

  Позачергові засідання Політичної Ради Партії скликаються з ініціативи Голови Партії, Політвиконкому, Ревізійної комісії, а також не менше 1/3 територіальних партійних організацій обласного рівня.

 8. Постійно діючим керівним органом Партії у період між З'їздами і засіданнями Політичної Ради Партії у період між З`їздами Партії і засіданнями Політичної Ради Партії є Політвиконком.

  До складу Політвиконкому за посадою входить Голова Партії заступники Голови Партії, Голови територіальних партійних організацій обласного рівня, головний редактор друкованого органу Партії.

 9. Політвиконком Партії:

  • обирає Президію Політвиконкому;

  • організує виконання рішень З’їзду Партії та Політичної Ради Партії;

  • скликає засідання Політичної Ради Партії;

  • розглядає та виносить на засідання Політичної Ради Партії проекти рішень з питань діяльності партії;

  • здійснює політичне і організаційне керівництво діяльністю первинних та територіальних партійних організацій;

  • приймає заяви з питань поточного політичного життя;

  • керує заходами Партії під час виборчих кампаній та всеукраїнського референдуму;

  • забезпечує взаємодію Партії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими об’єднаннями громадян;

  • оголошує та організує загальнопартійну дискусію;

  • призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Партії Голову Секретаріату Партії;

  • утворює комітети, комісії, робочі групи, інші консультативно-дорадчі органи з числа членів Партії, визначає завдання та напрямки їх діяльності, заслуховує іх звіти;

  • має право, на підставі рішення Ради територіальної партійної організації обласного рівня, заохочувати найбільш видатних членів Партії відповідно до Положення про заохочення членів Партії;

  • вирішує інші питання, що не входять до виключної компетенції З'їзду Партії та Політичної Ради Партії;

 10. Засідання Політвиконкому проводяться по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на місяць та визнаються повноважними у разі присутності 2/3 від загальної чисельності членів Політвиконкому.

  Позачергові засідання Політ виконкому скликаються з ініціативи Голови Партії, його заступників, а також не менш ніж 1/3 членів Політвиконкому. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політвиконкому. Політвиконком може приймати рішення як на засіданнях, так і шляхом опитування (телеконференції) його членів. Рішення, прийняте на засіданні, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Політвиконкому. Рішення Політвиконкому, прийняте шляхом опитування (телеконференції), є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Політвиконкому.

  Головує на засіданнях Політвиконкому Голова Партії, а в його відсутність один із заступників Голови Партії. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданнях.

  Для оперативного колегіального керівництва справами партії між засіданнями Політвиконкому діє Президія Політвиконкому.

  До складу Президії Політвиконкому за посадою входять Голова Партії, заступники Голови , Голова (заступник) депутатської фракції (групи), Партії у Верховній Раді України.

 11. Вищою посадовою особою Партії є Голова Партії, який у період між З’їздами Партії та засіданнями Політичної Ради Партії здійснює загальне керівництво поточною діяльністю Партії.

 12. Голова Партії:

  • забезпечує формування та реалізацію політичної стратегії Партії;

  • організує виконання рішень керівних органів Партії;

  • представляє Партію у стосунках з іншими політичними партіями об’єднаннями громадян, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та засобами масової інформації;

  • без довіреності здійснює дії від імені Партії;

  • виступає із заявами від імені Партії;

  • організує підготовку та проведення засідань Політичної Ради Партії та Політвиконкому, головує на них;

  • пропонує Політичній Раді Партії кандидатури своїх заступників;

  • здійснює розпорядження коштами та майном Партії;

  • вирішує інші питання діяльності Партії відповідно до цього Статуту.

  Голова Партії володіє правом вирішального голосу на засіданнях керівних органів Партії.

  Голова Партії має право делегувати частину наданих йому повноважень своїм заступникам.

 13. Забезпечення поточної діяльності керівних органів Партії здійснює Секретаріат Партії. Роботою Секретаріату Партії керує Голова Секретаріату Партії. Голова Секретаріату Партії здійснює свою діяльність на постійній основі.

  Голова Секретаріату Партії:

  • забезпечує підготовку та виконання рішень керівних органів Партії;

  • організує фінансово-господарську діяльність Партії;

  • організує реєстрацію і облік членів Партії;

  • приймає на роботу та звільняє працівників Секретаріату Партії;

  • подає на затвердження Політичної Ради Партії зразки печатки, штампів, бланків та символіки Партії;

  • організаційно забезпечує роботу Політвиконкому, його комітетів, комісій робочих груп і дорадчих органів;

  • здійснює інші повноваження за дорученням Політвиконкому та інших керівних органів Партії.

  У складі Секретаріату Партії, а також в секретаріатах територіальних партійних організацій обласного рівня утворюються підрозділи з проблем реалізації молодіжної політики Партії, по роботі з пенсіонерами, по роботі з жінками. Склад, порядок створення та організація діяльності зазначених підрозділів визначаються відповідно Політвиконкомом чи Радами територіальних партійних організацій обласного рівня.

 14. Термін повноважень усіх керівних органів і виборних посадових осіб Партії становить два роки.

 15. Дострокове припинення повноважень керівних органів і посадових осіб Партії здійснюється в тому ж порядку, що і їх обрання (призначення, затвердження) відповідно до підстав, передбачених цим Статутом.

8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ПАРТІЇ

 1. Ревізійна Комісія здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Партії.

 2. Ревізійна Комісія обирається З'їздом Партії. З’їзд Партії визначає порядок обрання Ревізійної комісії та її чисельний склад.

  До Ревізійної комісії не можуть входити Голова Партії, його заступники та члени керівних органів Партії.

  Порядок організації діяльності Ревізійної комісії Партії визначається Положенням, що затверджується Політичною Радою Партії.

 3. Посадові особи, а також члени керівних органів Партії зобов'язані надавати Ревізійній Комісії на першу вимогу всі необхідні їй для здійснення ревізійних функцій документи та будь-яку іншу інформацію.

 4. Про результати проведення перевірок Ревізійна Комісія звітує перед З’їздом та Політичною Радою Партії.

9. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ

 1. Для здійснення своїх статутних завдань Партія має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Партія може також орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

 2. Партія набуває право власності на кошти та інше майно у вигляді:

  • членських внесків, коштів або майна, які надходять безоплатно або у
  • вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
  • коштів або майна, які надходять Партії від виконання її статутних завдань.
 3. Згідно з чинним законодавством України не допускається фінансування Партії:

  • органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;

  • державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;

  • іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;

  • благодійними і релігійними об'єднаннями та організаціями;

  • анонімними особами або під псевдонімом;

  • політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.

  Право власності Партії реалізується в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПАРТІЇ

 1. Зміни і доповнення до Статуту, в тому числі нова редакція Статуту, приймаються З'їздом Партії за поданням Політичної Ради Партії або за поданням не менше трьох територіальних партійних організацій обласного рівня, якщо за їх внесення проголосувало 2/3 делегатів З'їзду Партії.

 2. Про зміни, що сталися в Статуті, Партія інформує Міністерство юстиції України у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

 1. Припинення діяльності Партії відбувається шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) за рішенням З'їзду Партії, якщо за прийняття цього рішення проголосувало 2/3 делегатів З'їзду Партії, або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому Законом України "Про політичні партії в Україні" та іншими законами України.

  Одночасно з прийняттям рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Партії З'їзд Партії приймає рішення про використання майна та коштів Партії на статутні чи благодійні цілі.

 2. Майно Партії після її ліквідації не може перерозподілятись між її членами і використовується для виконання статутних чи благодійних цілей, або передається іншій неприбутковій організації відповідного виду, чи зараховуються до доходу державного бюджету.